Na osnovu člana  12 i 78 Zakona o Udruženjima [Službeni glasnik  Republike Srbije br. 51/09] i člana 116 i 117 Statuta Udruženja, na sednici Skupštine, održanoj 13. marta 2010. godine  usvojen je:

STATUT
UDRUŽENJA NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno profesionalno strukovno udruženje dobrovoljno udruženih naučnih i stručnih prevodilaca, stalnih sudskih tumača i terminologa, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti prevodilaštva.

Član 2.

Udruženje je pravno lice. Delatnost Udruženja zasniva se na ustavnim odredbama, važećim propisima, odredbama ovog Statuta i programskim smernicama Udruženja, usvojenim na redovnim godišnjim skupštinama.

Član 3.

Udruženje svoju delatnost obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Pun naziv Udruženja glasi: UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE, a skraćeni naziv Udruženja : UPIT.  Sedište Udruženja je u Beogradu, Kičevska br. 9.

Pun naziv Udruženja na engleskom jeziku je „Association of Scientific and Technical Translators of Serbia“.

Udruženje ima svoj pečat i štambilj. Pečat je okruglog oblika sa natpisom „Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije“, natpisom Beograd i znakom Udruženja u sredini. Natpisi su ispisani ćirilicom.

Štambilj je pravougaonog oblika sa natpisom „Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije - Beograd“ i znakom Udruženja.

Član 4.

Dan Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca je 24. oktobar (dan prve registracije Udruženja 1960. godine).

Član 5.

Za svoje obaveze Udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.

II CILJEVI I ZADACI

Član 6.

Osnovni ciljevi Udruženja su:

 • da razvija i unapređuje  prevodilačku profesiju;
 • da radi na usavršavanju stručnog prevodilačkog kadra;
 • da u granicama svojih mogućnosti zadovoljava potrebe zajednice za pouzdanim, pismenim i usmenim prevođenjem naučnih, stručnih i umetničkih tekstova;
 • da sarađuje sa fakultetima, profesionalnim naučnim i stručnim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa državnim organima, organizacijama i institucijama, radi unapređenja i razvoja prevodilačke struke;
 • da aktivno učestvuje u aktivnostima međunarodnih profesionalnih organizacija prevodilaca (FIT);
 • da razvija i širi veze i saradnju sa stručnim organizacijama i udruženjima u zemlji, a po potrebi i inostranstvu;
 • da štiti interese i društveno-profesionalna prava svojih članova i organizovano istupa pri ostvarivanju njihovih interesa;
 • da afirmiše pravilno vrednovanje delatnosti Udruženja i njegovih članova u javnosti;
 • da se uključuje u interesna udruženja (za kulturu, obrazovanje, istraživanje i nauku itd.) radi ostvarivanja svojih širih društvenih zadataka;
 • da doprinosi poboljšavanju, odnosno unapređivanju zakonodavnog okvira u prevodilaštvu.

Osnovni zadaci Udruženja su:

 • da kod svojih članova razvija svest o odgovornosti pri prevođenju, kao i o potrebi stalnog usavršavanja;
 • da organizuje sekcije i podružnice kao svoju delegatsku bazu;
 • da objedinjuje i usklađuje rad naučnih i stručnih prevodilaca i sudskih tumača i terminologa na teritoriji Republike Srbije;
 • da pomaže unapređenje stručnih prevodilačkih službi u svim organizacijama u kojima rade naučni i stručni prevodioci;
 • da vodi brigu o statusnim, socijalnim i profesionalnim pitanjima prevodilaca koji ličnim radom, samostalno, u vidu zanimanja obavljaju prevodilačku delatnost, kao i brigu o statusnim i socijalnim pitanjima prevodilaca koji su prestali da se aktivno bave prevodilačkim radom;
 • da se stara o društvenom statusu prevodilaca i o njihovom statusu u organizacijama u kojima su zaposleni;
 • da se pridržava prevodilačke povelje Međunarodne organizacije prevodilaca;
 • da organizuje svoju prevodilačku delatnost radi zadovoljavanja potreba radnih organizacija, društvenih organizacija i naučno-istraživačkih institucija za kvalifikovanim i stručnim prevodilačkim radom;
 • da organizuje usavršavanje i licenciranje prevodilaca, kao i da organizuje stručne seminare, kurseve i simpozijume, kongrese i međunarodne kongrese;
 • da organizuje bavljenje naučno-istraživačkim i stručnim radom;
 • da organizuje izdavačku, novinsko-izdavačku i grafičku delatnost;
 • da vrši ovlašćenja iz Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture;
 • i drugi zadaci koji mu budu povereni zakonom i drugim aktima.

III PROGRAMI I PLANOVI RADA

Član 7.

Radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa u Udruženju se donose programi i planovi rada.

Član 8.

Programe i planove rada donosi Skupština Udruženja na predlog Upravnog odbora.

Program rada donosi se za period od pet, a planovi rada za period od jedne godine.

Godišnji plan rada donosi se svake godine na redovnoj godišnjoj Skupštini Udruženja.

Član 9.

Radi iskazivanja i planiranja sredstava koja se ostvaruju obavljanjem privredne, odnosno druge zakonom dozvoljene delatnosti, u okviru planova rada iz člana 9. ovog Statuta, donosi se finansijski plan.

Član 10.

Skupština Udruženja, Upravni odbor, predsednik Udruženja i generalni sekretar Udruženja dužni su da redovno prate, analiziraju i ocenjuju ostvarivanje planova i programa i da preduzimaju potrebne mere za njihovo izvršavanje.

IV ODNOSI I SARADNJA UDRUŽENJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I ZAJEDNICAMA

Član 11.

Saradnja i koordinacija sa društvenim, staleškim i drugim organizacijama doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

Član 12.

Udruženje sarađuje sa naučnim i stručnim, privrednim i drugim organizacijama i zajednicama po pitanjima od značaja za izvršavanje zadataka predviđenih Statutom Udruženja.

Član 13.

Udruženje informiše o svom radu društvene organizacije i zajednice, kao i druge organizacije i zajednice sa kojima sarađuje.

Udruženje može da, na sednici Skupštine i njenih organa, poziva predstavnike organa i organizacija sa kojima je uspostavljena saradnja.

Član 14.

Udruženje se može udruživati u druge oblike udruživanja, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Član 15.

Udruženje može biti član srodne međunarodne organizacije ili udruženja, ako se to ne protivi interesima Republike Srbije, shodno važećim propisima.

Odluku o učlanjenju u međunarodnu organizaciju donosi Skupština Udruženja.

V ČLANSTVO U UDRUŽENJU

1. Uslovi za prijem u članstvo

Član 16.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Rad članova u organima Udruženja se ne plaća.

Redovni član Udruženja može, pod jednakim uslovima predviđenim Zakonom i Statutom, da postane svaki građanin Srbije, kao i strani državljanin koji se aktivno  bavi prevodilačkim radom.

Član 17.

Uslovi za prijem u članstvo su opšti i posebni.

Opšti  uslovi koje mora da ispunjava kandidat za redovnog člana Udruženja su:

 1. Da se aktivno bavi prevodilačkim radom;
 2. Da je njegov rad u skladu sa interesima Republike Srbije;
 3. Da prihvata Statut Udruženja i da je voljan da aktivno radi na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja;
 4. Da redovno plaća članarinu Udruženja.

Posebni  uslovi koje kandidat mora da ispunjava su:

 1. Da ima visoku školsku spremu filološke ili druge struke i tri godine prevodilačkog iskustva, ili višu školsku spremu sa pet godina prevodilačkog iskustva, ili srednju školsku spremu sa osam godina prevodilačkog iskustva, ili da je postavljen za stalnog sudskog tumača;
 2. Da je preveo najmanje 1000 strana teksta ili je najmanje 30 puta bio angažovan na usmenom prevođenju;
 3. Da je, ukoliko ne ispunjava uslove pod 1 i 2 ovog stava, završio stručni prevodilački seminar u Školskom Centru za usavršavanje prevodilačkih kadrova Udruženja.

Član 18.

Počasni član Udruženja može biti lice, koje je svojim aktivnostima doprinelo razvoju prevodilaštva ili ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

Počasne članove bira Skupština Udruženja na predlog Upravnog odbora.

2. Postupak za prijem u članstvo

Član 19.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Komisija za prijem u članstvo, na pismeni zahtev prevodioca koji želi da postane redovni član Udruženja, uz dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Protiv odluke o odbijanju prijema u članstvo zainteresovani kandidat može da uloži prigovor Upravnom odboru Udruženja, u roku od 15 dana, od dana njenog prijema.

Odluka Upravnog odbora o prigovoru, u smislu stava 2 ovog člana, konačna je.

Član 20.

Član Udruženja ne može biti lice prema kome je pravnosnažnom sudskom odlukom izrečena mera bezbednosti zabrane javnog istupanja, lice osuđeno na kaznu koja povlači zabranu učestvovanja u osnivanju Udruženja građana – dok ta zabrana traje, kao ni lice koje je osuđeno za krivično delo protiv naroda i države, protiv privrede, za falsifikat, ili drugo delo, u trajanju dužem od šest meseci.

3. Prestanak članstva

Član 21.

Članstvo u Udruženju prestaje u sledećim slučajevima:

 1. Istupanjem iz Udruženja;
 2. Izricanjem mere isključenja iz članstva;
 3. Smrću člana;
 4. U slučaju naknadnog sticanja uslova iz člana 20. Statuta;
 5. Ako član ne plaća članarinu duže od jedne godine;
 6. U drugim slučajevima predviđenim zakonom, Statutom ili drugim opštim aktom Udruženja.

Član 22.

Član Udruženja može biti isključen iz članstva u sledećim slučajevima:

 1. Ako je njegova prevodilačka ili druga delatnost u suprotnosti sa interesima Udruženja;
 2. Ako svojim radom ugrožava ili podriva jedinstvo Udruženja, širi netrpeljivost ili grupaštvo, postupa protivno opštim aktima Udruženja ili deluje protiv njegovih ciljeva;
 3. Ako u svom radu grubo prekrši načela Prevodilačke povelje, odnosno Kodeksa časti prevodilaca Srbije i tako nanese štetu ugledu Udruženja ili prevodilačkoj profesiji uopšte;
 4. U drugim slučajevima za koje je posebnim opštim aktom Udruženja predviđena mera isključenja iz članstva.

Član 23.

Predlog za prestanak članstva podnosi predsednik Komisije za prijem u članstvo.

Predlog iz stava 1 ovog člana podnosi se:

 • na osnovu neposrednog uvida u evidenciju članstva u slučajevima iz člana 22. Statuta, stav 1, tačke 1. i 3.
 • na osnovu izveštaja nadležnih organa i tela za slučajeve iz člana 21. za stav 1, tačke 2, 4, 5 i 6 Statuta.

Odluku o prestanku članstva donosi Komisija za prijem u članstvo, osim u slučajevima kada je to posebnim opštim aktom stavljeno u nadležnost posebnom organu Udruženja.

Na odluku o prestanku članstva u Udruženju, član na koga se ona odnosi ima pravo prigovora Upravnom odboru Udruženja, u roku od 15 dana od dana njenog prijema, odnosno pod uslovima utvrđenim posebnim aktom Udruženja.

Član 24.

Isključenje iz članstva, kao i druge mere za povredu dužnosti članova Udruženja, prava i dužnosti nadležnih organa, postupak za izricanje mera i druga pitanja u vezi sa odgovornošću članova Udruženja utvrđuju se posebnim opštim aktom Udruženja.

Član 25.

U Udruženju se vodi poseban registar članova Udruženja sa podacima potrebnim za rad Udruženja.

Poslove u vezi sa vođenjem registra članova obavlja Stručna služba Udruženja.

VI PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

1. Prava članova Udruženja

Član 26.

Prava redovnih članova Udruženja su:

 1. Da učestvuju u radu u Udruženju i njegovim sekcijama;
 2. Da biraju i budu birani u organe Udruženja i sekcija;
 3. Da u stručnom prevodilačkom radu koriste pomoć Udruženja i sekcija;
 4. Da svoju prevodilačku delatnost obavljaju preko Prevodilačkog centra Udruženja, pod uslovima utvrđenim Pravilnikom o radu Prevodilačkog centra;
 5. Da za svoj prevodilački rad ostvaruju naknadu prema cenovniku Udruženja;
 6. Da poseduju člansku kartu Udruženja;
 7. Da dobiju zaštitu Udruženja pri obavljanju poslova u struci u skladu sa Zakonom i Kodeksom;
 8. Da javno koriste profesionalne isprave.

Počasni članovi Udruženja mogu davati sugestije, inicijative i mišljenja, ali nemaju pravo glasa i ne mogu biti birani u organe Udruženja i sekcija.

2. Dužnosti članova Udruženja

Član 27.

Dužnosti redovnih članova Udruženja jesu:

 1. Da rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja i da se pridržavaju opštih akata Udruženja i odluka organa Udruženja i sekcija;
 2. Da se u svom prevodilačkom radu svestrano zalažu za čuvanje ugleda i afirmaciju Udruženja kao profesionalne i staleške organizacije;
 3. Da prihvataju dužnosti u organima Udruženja i sekcijama u koje budu izabrani, da te dužnosti obavljaju u skladu sa propisima, opštim aktima Udruženja i sekcija i odlukama organa Udruženja i sekcija;
 4. Da se pridržavaju načela Prevodilačke povelje i opštih dužnosti prevodilaca utvrđenih Poveljom, kao i da ne postupaju protivno odredbama Kodeksa časti prevodilaca Srbije;
 5. Da svoju prevodilačku delatnost obavljaju preko Udruženja, pod uslovima utvrđenim pravilnikom o radu Prevodilačkog centra;
 6. Da vode brigu o tome da njihov prevodilački rad bude terminološki i gramatični kvalitetan;
 7. Da obezbede lektorisanje ako misle da naručeni posao ne može da obave dovoljno kvalitetno;
 8. Da svoja iskustva besplatno prenosi drugim prevodiocima;
 9. Da profesionalne isprave koriste u skladu sa aktima Udruženja;
 10. Da uredno plaćaju članarinu.

Isprave članova Udruženja su: članska karta, svečana profesionalna izjava, sertifikat i licenca o profesionalnoj osposobljenosti.

VII. JAVNOST U RADU

Član 28.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem svog glasila, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Član 29.

Godišnji finansijski izveštaj, odnosno godišnji obračuni i izveštaji o aktivnostima Udruženja podnose se članovima, dostavom pisanih materijala, na sednici Skupštine Udruženja.

Svaki član može neposredno preuzeti izveštaje, iz stava 1. ovog člana, u sedištu Udruženja.

Za obezbeđivanje javnosti rada odgovorani su predsednik Udruženja i generalni sekretar.

VIII. ORGANI UDRUŽENJA

Član 30.

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja;
 • Upravni odbor;
 • Predsednik;
 • Nadzorni odbor;
 • Sud časti;
 • Generalni sekretar.

Stalna stručna tela Udruženja su:

 • Urednički odbor časopisa „Prevodilac“;
 • Komisija za prijem u članstvo;
 • Komisija za statusna pitanja;
 • Savet Školskog centra.

Stalna stručna tela obrazuje Upravni odbor Udruženja, a njihove zadatke, broj članova i predsednike komisija određuje takođe Upravni odbor.

Upravni odbor, po potrebi, može da obrazuje i druge stalne ili privremene komisije, odnosno odbore. Mandat organa Udruženja traje četiri godine.

Po pravilu, niko ne može da bude više od dva puta uzastopno biran na istu funkciju ili u isti organ Udruženja.

Članovi organa, odnosno funkcioneri Udruženja, za svoj rad odgovaraju Skupštini.

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Član 31.

Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja.

Skupštinu čine 63 izabrana člana sekcija.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Skupština donosi odluke većinom glasova. Odluka je važeća ako za nju glasa više od polovine prisutnih članova.

Član 32.

Skupština radi u sednicama.

Skupštinu saziva predsednik Udruženja.

Predsednik Udruženja  dužan je da sazove Skupštinu u roku od 30 dana na predlog:

 • Upravnog odbora;
 • Nadzornog odbora;
 • Najmanje 2/3 članova Skupštine Udruženja.

Sazivanje Skupštine mora biti objavljeno uz navođenje mesta, datuma, sata i dnevnog reda, o čemu članovi moraju biti obavešteni najmanje 15 dana pre datuma održavanja Skupštine.

Ukoliko predsednik Udruženja ne sazove Skupštinu u roku koji je utvrđen u stavu 3 ovog člana, sazvaće je predlagači po ustaljenom postupku.

Član 33.

Radom Skupštine rukovodi Radno predsedništvo.

Skupština punopravno može odlučivati ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

Glasanje na sednici je javno ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Član 34.

Skupština se održava po programu rada i po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

O radu Skupštine sastavlja se zapisnik koji potpisuju predsednik Radnog predsedništva, oba overivača zapisnika i zapisničar.

Član 35.

Nadležnosti Skupštine Udruženja jesu:

 1. Da odlučuje o dnevnom redu zasedanja Skupštine;
 2. Da usvaja Statut Udruženja i njegove izmene i dopune;
 3. Da donosi poslovnik o svom radu;
 4. Da donosi Pravilnik o Sudu časti i odgovornosti članova Udruženja.
 5. Da utvrđuje razvojnu politiku Udruženja i donosi programske ciljeve i zadatke;
 6. Da pretresa i razmatra opšta pitanja iz okvira delatnosti Udruženja;
 7. Da odlučuje o učlanjivanju Udruženja u srodnu međunarodnu organizaciju;
 8. Da bira članove u organe srodne međunarodne organizacije;
 9. Da određuje visinu članarine;
 10. Da daje priznanja članovima Udruženja i bira njegove počasne članove;
 11. Da bira i opoziva članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti;
 12. Da bira i razrešava predsednika Udruženja;
 13. Da odlučuje o organizaciji i delokrugu rada Udruženja;
 14. Da odlučuje, kao drugostepeni organ, o prigovorima na odluke Upravnog odbora, Nadzornog odbora, generalnog sekretara, Suda časti i drugih svojih organa i tela – kada je to predviđeno opštim aktima;
 15. Da razmatra i usvaja izveštaje o radu Upravnog odbora i drugih svojih organa i razmatra druge izveštaje;
 16. Da usvaja i odobrava Finansijski izveštaj i plan Udruženja;
 17. Da donosi odluku o prodaji nepokretne imovine Udruženja;
 18. Da imenuje i razrešava generalnog sekretara Skupštine – ovlašćeno lice za zastupanje Udruženja;
 19. Da odlučuje o prestanku rada Udruženja i statusnim promenama;
 20. Da obavlja i druge poslove koji proizilaze iz delatnosti Udruženja a od opšteg su interesa za Udruženje, odnosno koji su predviđeni zakonom, Statutom Udruženja i drugim opštim aktima Udruženja.

Član 36.

Skupština punovažno odlučuje kada sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova u Skupštini.

Glasanje na sednici je javno, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Član 37.

Za obavljanje određenih poslova Skupština može da obrazuje radna tela, odbore i komisije.

Odlukom o obrazovanju tela iz stava 1 ovog člana utvrđuju se zadaci, način rada i druga pitanja u vezi sa izborom i radom ovih tela.

Član 38.

Predlaganje, utvrđivanje i izbor članova Skupštine obavlja se po sekcijama Udruženja. Svaka sekcija u Skupštinu bira po 10 članova, izuzev Engleske sekcije koja bira 13 članova.

Izabrani članovi  treba da odražavaju strukturu članova Udruženja, pri čemu se mora voditi računa o stručnosti, starosnoj strukturi, izboru žena i mladih, stalno zaposlenim i prevodiocima koji se prevodilačkim radom bave samostalno u vidu zanimanja.

Član 39.

Članovi za Skupštinu se u sekcijama biraju neposredno. Mandat člana je četiri godine sa pravom ponovnog izbora za još jedan mandatni period.

Niko ne može biti biran za člana u Skupštini više od dva puta uzastopno.

Način biranja članova utvrđuje se Pravilnikom o izboru i opozivu organa upravljanja i drugih organa Udruženja.

Član 40.

Član Skupštine dužan je da se uoči održavanja sednice Skupštine upozna sa zahtevima i interesima Sekcije i da o njenim stavovima obavesti Skupštinu, da postupa po smernicama Sekcije i da istoj prenese zaključke i odluke Skupštine.

Član 41.

Član Skupštine  za svoj rad odgovoran je Sekciji koja ga je predložila.

Član Skupštine odgovara po Zakonu i Statutu.

Član 42.

Član Skupštine  može biti opozvan od svoje Sekcije u sledećim slučajevima:

 • ako izjavi da više ne želi da bude član;
 • ako ne ispunjava svoje obaveze;
 • ako radi protivno interesima Udruženja, ometa rad Sekcije, ne prenosi ili neobjektivno prenosi zahteve Sekcije, ne obaveštava Sekciju o odlukama i zaključcima Skupštine:
 • ako prekrši ovaj Statut ili druge opšte akte Udruženja;
 • ako svojim radom nanosi štetu Udruženju.

IX IZVRŠNI ORGANI SKUPŠTINE

Član 43.

Za člana organa ili radnog tela organa Udruženja, može biti izabran svaki član Udruženja, aktivni učesnik u ostvarivanju ciljeva Udruženja.

U slučaju prestanka članstva, članu kome je prestalo članstvo, danom prestanka članstva, prestaje i svaka funkcija u Udruženju.

Umesto člana organa ili radnog tela organa, kome je prestala funkcija, može se izabrati novi član, čiji mandat traje do kraja mandatnog perioda tog organa odnosno radnog tela.

Izvršni organi Skupštine Udruženja su:

 • Upravni odbor;
 • Predsednik Udruženja;
 • Sud časti;
 • Generalni sekretar;

Član 44.

Izvršni organi Skupštine biraju se na predlog Kadrovske komisije, koju bira Upravni odbor Udruženja.

Kadrovska komisija sačinjava listu kandidata za svaki organ u skladu sa kriterijumima stručnosti, Statutom i principima zastupljenosti svih struktura Udruženja.

1. UPRAVNI ODBOR

Član 45.

Upravni odbor je kolektivni izvršni organ Skupštine, koji bira Skupština iz redova redovnih članova, i broji 9 članova.

Upravni odbor, iz redova svojih članova bira predsednika Upravnog odbora.

Predsednik i generalni sekretar su po funkciji članovi Upravnog odbora.

Član 46.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, sa pravom izbora za još jedan mandatni period.

Član 47.

Upravni odbor ima sledeća prava i dužnosti:

 1. Upravlja poslovanjem Udruženja;
 2. Usmerava rad Udruženja ka ostvarivanju ciljeva i zadataka;
 3. Utvrđuje predlog Statuta i drugih opštih akata i odluka koje donosi Skupština;
 4. Stara se o pravilnoj primeni opštih akata i sprovođenju odluka i zaključaka Skupštine;
 5. Donosi opšte akte koji nisu u nadležnosti Skupštine;
 6. Usmerava i prati rad Sekcija i podružnica Udruženja;
 7. Donosi odluke o radu Prevodilačkog centra, Školskog centra za usavršavanje prevodilačkih kadrova, Centra novinsko-izdavačke i grafičke delatnosti, daje smernice za rad i imenuje organe u skladu sa opštim aktima o njihovom radu;
 8. Daje ocenu doprinosa Stručne službe u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja u periodima za koje se vrši periodični obračun;
 9. Upravlja imovinom Udruženja;
 10. Priprema Skupštini izveštaje i planove na razmatranje i usvajanje;
 11. Priprema materijal za rad Skupštine;
 12. Kao drugostepeni organ odlučuje o prigovorima na odluke komisija, sekcija i drugih organa i tela kada je to predviđeno opštim aktima;
 13. Razmatra i usvaja informacije, koje podnose komisije i drugi organi i tela;
 14. Odlučuje o kupovini i prodaji pokretne imovine Udruženja;
 15. Podnosi Skupštini izveštaj o svom radu;
 16. Bira članove u društvene organe i organizacije, imenuje svoje komisije i tela;
 17. Odlučuje o izgledu i sadržaju članske karte, sertifikata, svečane profesionalne izjave, licence o profesionalnoj osposobljenosti  i drugih isprava i obeležja;
 18. Donosi odluke o organizovanju novih sekcija i podružnica i daje saglasnost na izbor predsednika i sekretara sekcija i podružnica;
 19. Obavlja ostale poslove predviđene opštim aktima Udruženja koje mu stavlja u zadatak Skupština Udruženja, kao i poslove koji proizilaze iz delokruga rada Udruženja, a nisu u nadležnosti Skupštine ili drugog organa.

Član 48.

Sednice Upravnog odbora saziva predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti  drugi član Upravnog odbora koga Upravni odbor odredi.

Predsednik predsedava i rukovodi sednicom Upravnog odbora.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje većina ukupnog broja članova.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 49.

Sednice Upravnog odobora održavaju se prema Programu rada i potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Član 50.

Svaki član Upravnog odbora kao i predsednik Upravnog odbora može, zbog neaktivnosti u radu Upravnog odbora, biti opozvan odlukom Skupštine.

2. PREDSEDNIK UDRUŽENjA

Član 51.

Predsednik:

 1. Prestavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu;
 2. Prati sprovođenje i izvršavanje odluka i zaključaka organa u skladu sa ovim Statutom;
 3. Donosi odluke o raspisivanju izbora;
 4. Saziva sednice Skupštine i Upravnog odbora;
 5. Potpisuje opšta akta i odluke koje donosi Skupština i Upravni odbor;
 6. Obavlja i druge aktivnosti u skladu sa ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Član 52.

Za predsednika se može imenovati aktivni učesnik u ostvarivanju ciljeva Udruženja, prevodilac koji se aktivno bavi prevodilačkim radom.

Član 53.

Predsednik se imenuje na četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

3. NADZORNI ODBOR

Član 54.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Nadzorni odbor:

 1. Vrši nadzor nad zakonitošću rada organa i radnih tela Udruženja;
 2. Vrši nadzor na sprovođenju statuta i drugih opštih akata i odluka Udruženja;
 3. Prati sprovođenje odluka Skupštine;
 4. Kontroliše finansijsko-materijalno poslovanje Udruženja;
 5. Donosi poslovinik o svom radu.

Nadzorni odbor dužan je da o uočenim nepravilnostima bez odlaganja obavesti Upravni odbor i Skupštinu Udruženja.

Predsednik Nadzornog odbora saziva sednice Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje na sednicama na kojima je prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

Mandat predsednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izveštaj o rezultatima nadzora.

4. SUD ČASTI

Član 55.

Članove suda časti bira Skupština i čine ga tri člana.

Odluke Suda časti su punovažne ako za njih glasa većina članova i ako su prisutna sva tri njegova člana.

Sud časti razmatra povrede koje su izvršili članovi Udruženja.

Sud časti razmatra sledeće povrede:

 • nepoštovanje odredaba Statuta i drugih opštih akata Udruženja;
 • neizvršavanje odluka organa Udruženja;
 • svaki postupak koji na bilo koji način može štetiti ugledu Udruženja.

Član 56.

Težinu povrede člana Sud časti utvrđuje u postupku i o tome donosi odluku.

Sud časti može izreći jednu od sledećih mera:

 • opomenu;
 • javnu opomenu;
 • oduzimanje funkcije u organima Udruženja;
 • isključenje.

Sud časti može članu izreći meru isključenja:

 • ako se član ogrešio o osnovna načela i ciljeve Udruženja ili o prevodilačku etiku, naročito ako je tuđ prevod proglasio svojim ili je dao na prevođenje posao, koji je sam preuzeo i zatim rad tog prevodioca objavio ili bez njegove saglasnosti predao naručiocu kao svoj;
 • ako je svojim radom i ponašanjem počinio teže moralne prestupe;
 • ako se pokazalo da su kvalitet i stručnost njegovog prevodilačkog rada neodgovarajući;
 • i u drugim slučajevima predviđenim članom 22. ovog Statuta.

Član 57.

Sud časti mora o isključenju pismeno da obavesti člana na koga se isključenje odnosi.

Član na koga se isključenje odnosi ima pravo da protiv odluke Suda časti podnese žalbu Upravnom odboru u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja, koji o tome donosi konačnu odluku.

Na vođenje postupka shodno se primenjuje Zakon o upravnom postupku.

5. GENERALNI SEKRETAR

Član 58.

Generalnog sekretara imenuje Skupština Udruženja.

Generalni sekretar u skladu sa zakonom i ovim Statutom obavlja poslove:

 • zastupa Udruženje,
 • organizuje sprovođenje poslovne politike Udruženja i odluka i zaključaka organa Udruženja, u skladu sa zakonom i ovim statutom;
 • koordinira rad organa i radnih tela organa Udruženja;
 • nalogodavac je za izvršenje administrativnih i finansijskih poslova;
 • formira potrebna tela, u svom delokrugu rada (odbore, komisije i sl.);
 • podnosi Skupštini izveštaj o radu Udruženja;
 • rukovodi stručnom službom (sa pravima, obavezama i odgovornostima direktora, u smislu zakona kojim se uređuje oblast radnih odnosa);
 • donosi Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta i poslova;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Udruženja.

Pored predsednika Udruženja i generalni sekretar predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu.

Član 59.

Generalni sekretar, uz obrazloženje, staviće primedbu na akt Upravnog odbora (ili tela Upravnog odbora), ako oceni da je taj akt u suprotnosti sa zakonskim propisima ili sa odredbama ovog Statuta, obustavi izvršenje i zahtevaće da Upravni odbor ponovo razmotri sporni akt.

Upravni odbor će odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, preispitati sporni akt na koji je generalni sekretar stavio primedbu, i ponovo ga staviti na glasanje.

Ako Upravni odbor taj akt ne uskladi, generalni sekretar će se obratiti Skupštini Udruženja radi ocene usaglašenosti akta sa odredbama ovog Statuta.

Generalni sekretar pokreće postupak za ocenu zakonitosti  ukoliko oceni da je akt u suprotnosti sa zakonskim propisima.

Skupština, pre donošenja odluke, može zatražiti mišljenje Nadzornog odbora.

Odluka Skupštine je konačna.

Do donošenja odluke Skupštine, odnosno odluke o oceni zakonitosti, sporni akt se ne primenjuje.

Član 60.

Za generalnog sekretara može se postaviti lice koje ima najmanje visoku stručnu spremu, koje ima iskustva od najmanje tri godine u poslovanju prevodilačkih staleških organizacija.

Generalni sekretar za svoj rad odgovoran je  Skupštini.

Član 61.

Mandat generalnog sekretara traje četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

6. STRUČNA TELA UDRUŽENJA

Komisija za statusna pitanja

Član 62.

Komisija za statusna pitanja je stalna komisija, koju bira Upravni odbor Udruženja i broji pet članova.

Komisija iz svojih redova bira predsednika Komisije i njegovog zamenika.

Mandat komisije je četiri godine, sa pravom izbora za još jedan mandatni period.

Član 63.

Zadaci Komisije za statusna pitanja su da:

 1. Proučava socijalni položaj članova Udruženja sa aspekta njihove socijalne sigurnosti i statusa;
 2. Prati položaj članova Udruženja u radnim organizacijama u kojima su zaposleni kao prevodioci;
 3. Predlaže rešenja u oblasti statusnih pitanja članova Udruženja i prevodilaca uopšte i stara se o sprovođenju onih akata koji se odnose na položaj prevodilaca, zajedno sa organizacijom Sindikata Udruženja;
 4. Izvršava zadatke utvrđene Pravilnikom o kriterijumima za sticanje i održavanje statusa samostalnih radnika u oblasti kulture iz prevodilaštva i brine o doslednom sprovođenju Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture u okviru svog delokruga;
 5. Donosi poslovnik o svom radu.

Izveštaj o svom radu Komisija podnosi Skupštini Udruženja, a o svom radu periodično informiše Upravni odbor.

Komisija za prijem u članstvo Udruženja

Član 64.

Komisija za prijem u članstvo broji tri člana, od kojih se bira predsednik Komisije.

Komisiju bira Upravni odbor Udruženja na četiri godine, sa pravom izbora za još jedan mandatni period.

Član 65.

Komisija za prijem u članstvo obavlja sledeće poslove:

 1. Razmatra zahteve za prijem u članstvo i odlučuje o njima;
 2. Predlaže prijem počasnih članova;
 3. Razvrstava članove po sekcijama;
 4. Odlučuje o prestanku članstva, osim u slučajevima isključenja iz članstva;
 5. Podnosi Izveštaj o svom radu Skupštini Udruženja, a periodično informiše i Upravni odbor.

Kadrovska komisija

Član 66.

Kadrovska komisija ima pet članova od kojih bira predsednika Komisije.

Komisiju bira Upravni odbor Udruženja na četiri godine, sa pravom reizbora za još jedan mandatni period.

Jedan član Komisije se bira iz Organizacije sindikata Udruženja, tri člana iz Upravnog odbora, kao i generalni sekretar.

Član 67.

Kadrovska komisija ima zadatak da prati sprovođenje kadrovske politike prilikom izbora organa u Udruženju, da sačinjava liste kandidata prilikom izbora organa i tela, da brine da se izbor svakog organa sprovede u skladu sa odredbama Statuta i drugih opštih akata Udruženja.

X UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 68.

Udruženje kao staleška organizacija deluje jedinstveno na teritoriji Republike Srbije.

2. Sekcije i podružnice

 Član 69.

Radi povezivanja i usmeravanja rada, unapređivanja prevodilačke delatnosti i neposrednog stručnog delovanja, organizuju se jezičke sekcije:

 1. Sekcija za engleski jezik;
 2. Sekcija za nemački jezik;
 3. Sekcija za slovenske jezike;
 4. Sekcija za romanske jezike;
 5. Sekcija za ostale jezike;
 6. Sekcija sudskih tumača;

Sekcije su organizacione jedinice Udruženja i deluju u okviru Udruženja, u skladu sa Statutom.

Sekcije rade na Zboru članova.

Odbor sekcije ima 3 do 5 članova koji rukovodi njenim radom. Na izbor Odbora Sekcije Upravni odbor Udruženja daje saglasnost.

Sekcije nemaju status pravnog lica.

Član 70.

U sekcijama se razmatraju pitanja stručne i jezičke prirode, kao i druga pitanja od značaja za rad Udruženja.

Radi zadovoljavanja potrebe za stručnim usavršavanjem i međusobnom razmenom iskustva iz stručne problematike i jezika, sekcije mogu organizovati posebne međusekcijske grupe, kao što su:

 • grupa za društvene nauke;
 • za prirodno-tehničke nauke;
 • za istoriju, teoriju i kritiku prevođenja;
 • za leksikografiju i terminologiju;
 • za naučni i pedagoško-prevodilački rad i sl.

Sekcije donose Pravila o svom radu, u kojima bliže razrađuju zadatke i način rada, u duhu ciljeva i zadataka Udruženja, a koja potvrđuje Upravni odbor Udruženja.

Član 71.

Na teritoriji Republike Srbije Udruženje može osnivati svoje podružnice koje imaju zadatak da objedine profesionalni i društveni rad članova Udruženja te podružnice.

Podružnice deluju u okviru Udruženja i imaju prava i obaveze utvrđene ovim Statutom.

Članovi podružnice biraju svog predsednika koji rukovodi njenim radom uz saglasnost Upravnog odbora Udruženja.

Podružnica nema status pravnog lica.

XI PRIZNANJA I NAGRADE

Član 72.

Udruženje svojim članovima kao i licima van Udruženja, organizacijama i zajednicama, dodeljuje plakete, zahvalnice, diplome, novčane nagrade, jubilarne značke i druga priznanja – za zasluge i rezultate postignute u radu na konstituisanju Udruženja, unapređivanju njegovog rada i za doprinos razvoju prevodilaštva.

Radi stimulisanja naučno-istraživačkog i stručnog rada u oblastima kojima se Udruženje bavi daje se posebna materijalna i druga pomoć.

Uslovi za dodelu nagrada i druga pitanja za dodelu nagrada i priznanja Udruženja donose se posebnim pravilnikom.

XII ZASTUPANjE

Član 73.

Generalni sekretar zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

XIII OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Član 74.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti i o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primeren način.

Član 75.

Godišnji Finansijski izveštaj, odnosno godišnji obračun i izveštaj o aktivnostima Udruženja podnose se članovima dostavom pisanih materijala na sednici Skupštine Udruženja.

Svaki član može neposredno preuzeti izveštaje iz stava 1. ovog člana u sedištu Udruženja.

XIV STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENjA

Član 76.

Zaposleni iz Stručne službe ostvaruju svoja prava, obaveze i odgovornosti na osnovu zakona, kolektivnih ugovora i opštih akata Udruženja.

O pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih iz radnog odnosa odlučuje generalni sekretar ili lice koje on ovlasti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast radnih odnosa.

Član 77.

Generalni sekretar može pojedina ovlašćenja preneti na lice zaposleno u Udruženju, u skladu sa zakonom, a za obavljanje pojedinih stručnih poslova može angažovati lice koje nije u radnom odnosu.

Pojedini organizaciono-tehnički i stručni poslovi, kao i poslovi vođenja poslovnih knjiga, mogu se poveriti drugom pravnom licu, odnosno preduzetniku, specijalizovanom za obavljanje poslova koji mu se poveravaju.

XV SREDSTVA UDRUŽENJA

Član 78.

Za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja obezbeđuju se potrebna materijalno-finansijska sredstva, koja se mogu ostvarivati i upotrebljavati samo na način propisan zakonom, utvrđen Statutom i drugim aktima donetim u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 79.

Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka Udruženje može sticati stvari, novčana sredstva i materijalna prava.

Sredstva iz stava 1. ovog člana Udruženje stiče:

 • uplatom članarine, upisnine i školarine;
 • prihoda od obavljanja delatnosti predviđene ovim Statutom;
 • iz drugih izvora na osnovu zaključenih sporazuma, ugovora ili drugog pravnog posla, na zakonom dozvoljen način;
 • dobrovoljnim prilozima, donacijama, poklonima, finansijskim subvencijama i na drugi zakonom dozvoljeni način;
 • na osnovu odluke državnog organa ili po sili zakona.

Član 80.

Radi ostvarivanja ciljeva iz ovog Statuta, Udruženje u obimu potrebnom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, obavlja registrovanu privrednu delatnost.

Pretežna delatnost Udruženja je: 74830 prevodilačke aktivnosti.

 Udruženje može pribavljati sredstva i od obavljanja delatnosti:

- usavršavanja prevodilačkih i drugih kadrova, izdavanja knjiga, brošura, časopisa i drugih publikacija namenjenih članstvu i za potrebe kandidata za sticanje profesionalnih zvanja, organizacije kontinuiranog usavršavanja, savetovanja, seminara, simpozijuma, kongresa, međunarodnih kongresa i ostali oblici naučno-stručnog usavršavanja, usluga reklame i propagande, medijsko predstavljanje, kao i drugih oblika srodnih privrednih delatnosti koje Udruženje obavlja.

Privredna i druga delatnost

Član 81.

Radi organizovanja i obavljanja prevodilačke delatnosti u Udruženju se formira Prevodilački centar.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruženja, Prevodilački centar angažuje prevodioce, članove Udruženja, u skladu sa Pravilnikom o radu tog Centra.

Organizacija i rad Prevodilačkog centra uređuju se Pravilnikom iz stava 2. ovog člana.

Član 82.

Udruženje organizuje Školski centar za usavršavanje prevodilačkih kadrova.

Zadaci, organizacija i rad Centra iz stava 1 ovog člana bliže se uređuju Pravilnikom o radu Centra koji donosi Upravni odbor Udruženja.

Član 83.

Udruženje se bavi naučno-istraživačkim i stručnim radom radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Bavljenje naučno-istraživačkim i stručnim radom ostvaruje se organizovanjem naučnih i stručnih simpozijuma, savetovanja, domaćih i međunarodnih kongresa.

Član 84.

Novinsko-izdavačka delatnost Udruženja ostvaruje se izdavanjem stručnog glasila, povremenih publikacija, glosara, filoloških, terminoloških i sličnih publikacija.

Član 85.

Karakter i programska orijentacija stručnog glasila, formiranje Redakcijskog kolegijuma, broj članova i njegovi zadaci, imenovanje i odgovornost glavnog i odgovornog urednika, operativno uređivanje glasila i drugih izdanja iz oblasti novinsko-izdavačke delatnosti, kao i druga pitanja značajna za obavljanje ove delatnosti, utvrđuju se Pravilnikom koji donosi Upravni odbor Udruženja.

Član 86.

Izdavačka delatnost Udruženja ostvaruje se izdavanjem knjiga, stručnih rečnika i brošura iz delokruga rada Udruženja, na osnovu Izdavačkog plana, u skladu sa zakonskim propisima.

Sva pitanja značajna za obavljanje izdavačke delatnosti Udruženja, formiranje, broj članova i zadaci Programskog saveta i redakcije, kao i druga pitanja, uređuju se Pravilnikom koji donosi Upravni odbor Udruženja.

Član 87.

Udruženje može osnivati privredna društva ili biti suosnivač privrednih društava, u skladu sa zakonom.

Odluke o osnivanju ili suosnivanju privrednog društva donosi Upravni odbor Udruženja.

Od ostvarenih prihoda Udruženje finansira:

 • profesionalne aktivnosti Udruženja;
 • profesionalno usavršavanje članstva;
 • izdavanje profesionalnih glasila namenjenih članstvu;
 • aktivnosti i rad organa Udruženja;
 • rad Sindikalne organizacije Udruženja;
 • humanitarnu pomoć članovima Udruženja;
 • stručnu službu.

Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja.

Član 88.

O raspolaganju sredstvima Udruženja odlučuje Skupština, Upravni odbor i generalni sekretar – u granicama ovlašćenja utvrđenih opštim aktima Udruženja.

Član 89.

Finansijsko poslovanje i korišćenje sredstava Udruženja vrši se u skladu sa važećim propisima i opštim aktima Udruženja, kao i sa ciljevima i zadacima Udruženja.

Finansijske izveštaje Udruženja usvaja Skupština na predlog Upravnog odbora.

Član 90.

Za zakonsku upotrebu sredstava po Finansijskom planu Udruženja odgovorni su  Upravni odbor i generalni sekretar Udruženja.

XVI PROMENE STATUTA I DRUGIH OPŠTIH AKATA

Član 91.

Zahtev za izmenu i dopunu Statuta ili donošenje novog Statuta, može podneti 2/3 članova Skupštine Udruženja.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se, u pisanom obliku, sa konkretnim predlozima i obrazloženjem, Upravnom odboru, koji je dužan da u roku od 30 dana sazove sednicu Upravnog odbora, pokrene postupak, ili zahtev, uz obrazloženje odbije.

Upravni odbor može samoinicijativno pokrenuti postupak za izmenu i dopunu Statuta, odnosno predložiti Skupštini izmene i dopune ili usvajanje novog Statuta, kao i drugih opštih akata koje donosi Skupština.

Ostala opšta akta Udruženja, koja nisu u nadležnosti Skupštine, donose organi  Udruženja saglasno svom delokrugu rada utvrđenim ovim Statutom, a zahtev za promenu, odnosno izmene i dopune tih opštih akata može podneti svaki član organa koji je doneo taj opšti akt.

Zahtev iz stava 4 ovog člana podnosi se, u pisanom obliku sa konkretnim predlozima i obrazloženjem predsedniku organa koji je dužan da u roku od 30 dana sazove sednicu organa čiji je predsednik, a na kojoj će se odlučivati o predloženim izmenama i dopunama opšteg akta.

Član 92.

Upravni odbor utvrđuje Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta i dostavlja ga Skupštini Udruženja na usvajanje.

XVII  PRESTANAK UDRUŽENJA I STATUSNE PROMENE

Član 93.

Udruženje može prestati po odredbama samog zakona ili po odluci Skupštine Udruženja.

Odluka o spajanju Udruženja sa drugom organizacijom, o pripajanju drugoj organizaciji, o pripajanju druge organizacije ili prestanku Udruženja, punovažna je samo ako je za nju glasalo najmanje dve trećine članova i ako je na Skupštini prisustvovalo najmanje dve trećine svih članova.

Član 94.

U slučaju prestanka rada Udruženja njegova imovina se, na osnovu odluke Skupštine, prenosi srodnom udruženju ili neprofitnoj organizaciji koja se bavi istom ili sličnom delatnošću, o čemu odluku donosi Skupština prilikom donošenja odluke o prestanku rada Udruženja.

Član 95.

U slučaju prestanka rada Udruženja generalni sekretar Skupštine je dužan da u roku od 15 dana izvesti o tome nadležni organ, radi brisanja Udruženja iz Registra.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 96.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 97.

Sadašnji sastav Skupštine i drugih organa nastavlja sa radom, saglasno delokrugu rada koji je utvrđen ovim Statutom, do konstituisanja Skupštine u skladu sa ovim Statutom, a izbore će raspisati predsednik Udruženja, tako da se održe po isteku mandata dosadašnjim organima Udruženja.

Opšta akta Udruženja usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta, najkasnije u roku od dvanaest meseci od dana početka njegove primene.

Član 98.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije proglašen na sednici Skupštine Udruženja 15.05.1986. godine, a registrovan pod br. 212-1-152 od 04.06.1986. godine kod Gradskog sekretarijata za unutrašnje poslove, Uprava za upravne poslove.

Član 99.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Udruženja, a počeće da se primenjuje danom overe Statuta pečatom Agencije za privredne registre i potpisom Registratora udruženja.

 

U Beogradu, 13.03.2010. godine

 

PREDSEDNIK UDRUŽENJA

Jovan Zarković