На основу члана  12 и 78 Закона o Удружењима [Службени гласник  Републике Србије бр. 51/09] и члана 116 и 117 Статута Удружења, на седници Скупштине, одржаној 13. марта 2010. године  усвојен је:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ ПРЕВОДИЛАЦА СРБИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење научних и стручних преводилаца Србије (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно професионално струковно удружење добровољно удружених научних и стручних преводилаца, сталних судских тумача и терминолога, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области преводилаштва.

Члан 2.

Удружење је правно лице. Делатност Удружења заснива се на уставним одредбама, важећим прописима, одредбама овог Статута и програмским смерницама Удружења, усвојеним на редовним годишњим скупштинама.

Члан 3.

Удружење своју делатност обавља на територији Републике Србије.

Пун назив Удружења гласи: УДРУЖЕЊЕ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ ПРЕВОДИЛАЦА СРБИЈЕ, а скраћени назив Удружења : УПИТ.  Седиште Удружења је у Београду, Кичевска бр. 9.

Пун назив Удружења на енглеском језику је „Association of Scientific and Technical Translators of Serbia“.

Удружење има свој печат и штамбиљ. Печат је округлог облика са натписом „Удружење научних и стручних преводилаца Србије“, натписом Београд и знаком Удружења у средини. Натписи су исписани ћирилицом.

Штамбиљ је правоугаоног облика са натписом „Удружeње научних и стручних преводилаца Србије - Београд“ и знаком Удружења.

Члан 4.

Дан Удружења научних и стручних преводилаца је 24. октобар (дан прве регистрације Удружења 1960. године).

Члан 5.

За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 6.

Основни циљеви Удружења су:

 • да развија и унапређује  преводилачку професију;
 • да ради на усавршавању стручног преводилачког кадра;
 • да у границама својих могућности задовољава потребе заједнице за поузданим, писменим и усменим превођењем научних, стручних и уметничких текстова;
 • да сарађује са факултетима, професионалним научним и стручним организацијама и институцијама у земљи и иностранству, као и са државним органима, организацијама и институцијама, ради унапређења и развоја преводилачке струке;
 • да активно учествује у активностима међународних професионалних организација преводилаца (FIT);
 • да развија и шири везе и сарадњу са стручним организацијама и удружењима у земљи, а по потреби и иностранству;
 • да штити интересе и друштвено-професионална права својих чланова и организовано иступа при остваривању њихових интереса;
 • да афирмише правилно вредновање делатности Удружења и његових чланова у јавности;
 • да се укључује у интересна удружења (за културу, образовање, истраживање и науку итд.) ради остваривања својих ширих друштвених задатака;
 • да доприноси побољшавању, односно унапређивању законодавног оквира у преводилаштву.

Основни задаци Удружења су:

 • да код својих чланова развија свест о одговорности при превођењу, као и о потреби сталног усавршавања;
 • да организује секције и подружнице као своју делегатску базу;
 • да обједињује и усклађује рад научних и стручних преводилаца и судских тумача и терминолога на територији Републике Србије;
 • да помаже унапређење стручних преводилачких служби у свим организацијама у којима раде научни и стручни преводиоци;
 • да води бригу о статусним, социјалним и професионалним питањима преводилаца који личним радом, самостално, у виду занимања обављају преводилачку делатност, као и бригу о статусним и социјалним питањима преводилаца који су престали да се активно баве преводилачким радом;
 • да се стара о друштвеном статусу преводилаца и о њиховом статусу у организацијама у којима су запослени;
 • да се придржава преводилачке повеље Међународне организације преводилаца;
 • да организује своју преводилачку делатност ради задовољавања потреба радних организација, друштвених организација и научно-истраживачких институција за квалификованим и стручним преводилачким радом;
 • да организује усавршавање и лиценцирање преводилаца, као и да организује стручне семинаре, курсеве и симпозијуме, конгресе и међународне конгресе;
 • да организује бављење научно-истраживачким и стручним радом;
 • да организује издавачку, новинско-издавачку и графичку делатност;
 • да врши овлашћења из Закона о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе;
 • и други задаци који му буду поверени законом и другим актима.

III ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА

Члан 7.

Ради остваривања заједничких потреба и интереса у Удружењу се доносе програми и планови рада.

Члан 8.

Програме и планове рада доноси Скупштина Удружења на предлог Управног одбора.

Програм рада доноси се за период од пет, а планови рада за период од једне године.

Годишњи план рада доноси се сваке године на редовној годишњој Скупштини Удружења.

Члан 9.

Ради исказивања и планирања средстава која се остварују обављањем привредне, односно друге законом дозвољене делатности, у оквиру планова рада из члана 9. овог Статута, доноси се финансијски план.

Члан 10.

Скупштина Удружења, Управни одбор, председник Удружења и генерални секретар Удружења дужни су да редовно прате, анализирају и оцењују остваривање планова и програма и да предузимају потребне мере за њихово извршавање.

IV ОДНОСИ И САРАДЊА УДРУЖЕЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 11.

Сарадња и координација са друштвеним, сталешким и другим организацијама доприносе остваривању циљева и задатака Удружења.

Члан 12.

Удружење сарађује са научним и стручним, привредним и другим организацијама и заједницама по питањима од значаја за извршавање задатака предвиђених Статутом Удружења.

Члан 13.

Удружење информише о свом раду друштвене организације и заједнице, као и друге организације и заједнице са којима сарађује.

Удружење може да, на седници Скупштине и њених органа, позива представнике органа и организација са којима је успостављена сарадња.

Члан 14.

Удружење се може удруживати у друге облике удруживања, ради остваривања заједничких циљева.

Члан 15.

Удружење може бити члан сродне међународне организације или удружења, ако се то не противи интересима Републике Србије, сходно важећим прописима.

Одлуку о учлањењу у међународну организацију доноси Скупштина Удружења.

V ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

1. Услови за пријем у чланство

Члан 16.

Чланство у Удружењу је добровољно.

Рад чланова у органима Удружења се не плаћа.

Редовни члан Удружења може, под једнаким условима предвиђеним Законом и Статутом, да постане сваки грађанин Србије, као и страни држављанин који се активно  бави преводилачким радом.

Члан 17.

Услови за пријем у чланство су општи и посебни.

Општи  услови које мора да испуњава кандидат за редовног члана Удружења су:

 1. Да се активно бави преводилачким радом;
 2. Да је његов рад у складу са интересима Републике Србије;
 3. Да прихвата Статут Удружења и да је вољан да активно ради на остваривању циљева и задатака Удружења;
 4. Да редовно плаћа чланарину Удружења.

Посебни  услови које кандидат мора да испуњава су:

 1. Да има високу школску спрему филолошке или друге струке и три године преводилачког искуства, или вишу школску спрему са пет година преводилачког искуства, или средњу школску спрему са осам година преводилачког искуства, или да је постављен за сталног судског тумача;
 2. Да је превео најмање 1000 страна текста или је најмање 30 пута био ангажован на усменом превођењу;
 3. Да је, уколико не испуњава услове под 1 и 2 овог става, завршио стручни преводилачки семинар у Школском Центру за усавршавање преводилачких кадрова Удружења.

Члан 18.

Почасни члан Удружења може бити лице, које је својим активностима допринело развоју преводилаштва или остваривању циљева и задатака Удружења.

Почасне чланове бира Скупштина Удружења на предлог Управног одбора.

2. Поступак за пријем у чланство

Члан 19.

Одлуку о пријему у чланство доноси Комисија за пријем у чланство, на писмени захтев преводиоца који жели да постане редовни члан Удружења, уз доказе о испуњавању општих и посебних услова.

Против одлуке о одбијању пријема у чланство заинтересовани кандидат може да уложи приговор Управном одбору Удружења, у року од 15 дана, од дана њеног пријема.

Одлука Управног одбора о приговору, у смислу става 2 овог члана, коначна је.

Члан 20.

Члан Удружења не може бити лице према коме је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране јавног иступања, лице осуђено на казну која повлачи забрану учествовања у оснивању Удружења грађана – док та забрана траје, као ни лице које је осуђено за кривично дело против народа и државе, против привреде, за фалсификат, или друго дело, у трајању дужем од шест месеци.

3. Престанак чланства

Члан 21.

Чланство у Удружењу престаје у следећим случајевима:

 1. Иступањем из Удружења;
 2. Изрицањем мере искључења из чланства;
 3. Смрћу члана;
 4. У случају накнадног стицања услова из члана 20. Статута;
 5. Акo члан не плаћа чланарину дуже од једне године;
 6. У другим случајевима предвиђеним законом, Статутом или другим општим актом Удружења.

Члан 22.

Члан Удружења може бити искључен из чланства у следећим случајевима:

 1. Ако је његова преводилачка или друга делатност у супротности са интересима Удружења;
 2. Ако својим радом угрожава или подрива јединство Удружења, шири нетрпељивост или групаштво, поступа противно општим актима Удружења или делује против његових циљева;
 3. Ако у свом раду грубо прекрши начела Преводилачке повеље, односно Кодекса части преводилаца Србије и тако нанесе штету угледу Удружења или преводилачкој професији уопште;
 4. У другим случајевима за које је посебним општим актом Удружења предвиђена мера искључења из чланства.

Члан 23.

Предлог за престанак чланства подноси председник Комисије за пријем у чланство.

Предлог из става 1 овог члана подноси се:

 • на основу непосредног увида у евиденцију чланства у случајевима из члана 22. Статута, став 1, тачке 1. и 3.
 • на основу извештаја надлежних органа и тела за случајеве из члана 21. за став 1, тачке 2, 4, 5 и 6 Статута.

Одлуку о престанку чланства доноси Комисија за пријем у чланство, осим у случајевима када је то посебним општим актом стављено у надлежност посебном органу Удружења.

На одлуку о престанку чланства у Удружењу, члан на кога се она односи има право приговора Управном одбору Удружења, у року од 15 дана од дана њеног пријема, односно под условима утврђеним посебним актом Удружења.

Члан 24.

Искључење из чланства, као и друге мере за повреду дужности чланова Удружења, права и дужности надлежних органа, поступак за изрицање мера и друга питања у вези са одговорношћу чланова Удружења утврђују се посебним општим актом Удружења.

Члан 25.

У Удружењу се води посебан регистар чланова Удружења са подацима потребним за рад Удружења.

Послове у вези са вођењем регистра чланова обавља Стручна служба Удружења.

VI ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА

1. Права чланова Удружења

Члан 26.

Права редовних чланова Удружења су:

 1. Да учествују у раду у Удружењу и његовим секцијама;
 2. Да бирају и буду бирани у органе Удружења и секција;
 3. Да у стручном преводилачком раду користе помоћ Удружења и секција;
 4. Да своју преводилачку делатност обављају преко Преводилачког центра Удружења, под условима утврђеним Правилником о раду Преводилачког центра;
 5. Да за свој преводилачки рад остварују накнаду према ценовнику Удружења;
 6. Да поседују чланску карту Удружења;
 7. Да добију заштиту Удружења при обављању послова у струци у складу са Законом и Кодексом;
 8. Да јавно користе професионалне исправе.

Почасни чланови Удружења могу давати сугестије, иницијативе и мишљења, али немају право гласа и не могу бити бирани у органе Удружења и секција.

2. Дужности чланова Удружења

Члан 27.

Дужности редовних чланова Удружења јесу:

 1. Да раде на остваривању циљева и задатака Удружења и да се придржавају општих аката Удружења и одлука органа Удружења и секција;
 2. Да се у свом преводилачком раду свестрано залажу за чување угледа и афирмацију Удружења као професионалне и сталешке организације;
 3. Да прихватају дужности у органима Удружења и секцијама у које буду изабрани, да те дужности обављају у складу са прописима, општим актима Удружења и секција и одлукама органа Удружења и секција;
 4. Да се придржавају начела Преводилачке повеље и општих дужности преводилаца утврђених Повељом, као и да не поступају противно одредбама Кодекса части преводилаца Србије;
 5. Да своју преводилачку делатност обављају преко Удружења, под условима утврђеним правилником о раду Преводилачког центра;
 6. Да воде бригу о томе да њихов преводилачки рад буде терминолошки и граматични квалитетан;
 7. Да обезбеде лекторисање ако мисле да наручени посао не може да обаве довољно квалитетно;
 8. Да своја искуства бесплатно преноси другим преводиоцима;
 9. Да професионалне исправе користе у складу са актима Удружења;
 10. Да уредно плаћају чланарину.

Исправе чланова Удружења су: чланска карта, свечана професионална изјава, сертификат и лиценца о професионалној оспособљености.

VII. ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 28.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем свог гласила, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Члан 29.

Годишњи финансијски извештај, односно годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима, доставом писаних материјала, на седници Скупштине Удружења.

Сваки члан може непосредно преузети извештаје, из става 1. овог члана, у седишту Удружења.

За обезбеђивање јавности рада одговорани су председник Удружења и генерални секретар.

VIII. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 30.

Органи Удружења су:

 • Скупштина Удружења;
 • Управни одбор;
 • Председник;
 • Надзорни одбор;
 • Суд части;
 • Генерални секретар.

Стална стручна тела Удружења су:

 • Уреднички одбор часописа „Преводилац“;
 • Комисија за пријем у чланство;
 • Комисија за статусна питања;
 • Савет Школског центра.

Стална стручна тела образује Управни одбор Удружења, а њихове задатке, број чланова и председнике комисија одређује такође Управни одбор.

Управни одбор, по потреби, може да образује и друге сталне или привремене комисије, односно одборе. Мандат органа Удружења траје четири године.

По правилу, нико не може да буде више од два пута узастопно биран на исту функцију или у исти орган Удружења.

Чланови органа, односно функционери Удружења, за свој рад одговарају Скупштини.

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Члан 31.

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења.

Скупштину чине 63 изабрана члана секција.

Скупштина може бити редовна и ванредна.

Скупштина доноси одлуке већином гласова. Одлука је важећа ако за њу гласа више од половине присутних чланова.

Члан 32.

Скупштина ради у седницама.

Скупштину сазива председник Удружења.

Председник Удружења  дужан је да сазове Скупштину у року од 30 дана на предлог:

 • Управног одбора;
 • Надзорног одбора;
 • Најмање 2/3 чланова Скупштине Удружења.

Сазивање Скупштине мора бити објављено уз навођење места, датума, сата и дневног реда, о чему чланови морају бити обавештени најмање 15 дана пре датума одржавања Скупштине.

Уколико председник Удружења не сазове Скупштину у року који је утврђен у ставу 3 овог члана, сазваће је предлагачи по устаљеном поступку.

Члан 33.

Радом Скупштине руководи Радно председништво.

Скупштина пуноправно може одлучивати ако је присутно више од половине укупног броја чланова.

Гласање на седници је јавно уколико Скупштина не одлучи другачије.

Члан 34.

Скупштина се одржава по програму рада и по потреби, а најмање једном годишње.

О раду Скупштине саставља се записник који потписују председник Радног председништва, оба оверивача записника и записничар.

Члан 35.

Надлежности Скупштине Удружења јесу:

 1. Да одлучује о дневном реду заседања Скупштине;
 2. Да усваја Статут Удружења и његове измене и допуне;
 3. Да доноси пословник о свом раду;
 4. Да доноси Правилник о Суду части и одговорности чланова Удружења.
 5. Да утврђује развојну политику Удружења и доноси програмске циљеве и задатке;
 6. Да претреса и разматра општа питања из оквира делатности Удружења;
 7. Да одлучује о учлањивању Удружења у сродну међународну организацију;
 8. Да бира чланове у органе сродне међународне организације;
 9. Да одређује висину чланарине;
 10. Да даје признања члановима Удружења и бира његове почасне чланове;
 11. Да бира и опозива чланове Управног одбора, Надзорног одбора, Суда части;
 12. Да бира и разрешава председника Удружења;
 13. Да одлучује о организацији и делокругу рада Удружења;
 14. Да одлучује, као другостепени орган, о приговорима на одлуке Управног одбора, Надзорног одбора, генералног секретара, Суда части и других својих органа и тела – када је то предвиђено општим актима;
 15. Да разматра и усваја извештаје о раду Управног одбора и других својих органа и разматра друге извештаје;
 16. Да усваја и одобрава Финансијски извештај и план Удружења;
 17. Да доноси одлуку о продаји непокретне имовине Удружења;
 18. Да именује и разрешава генералног секретара Скупштине – овлашћено лице за заступање Удружења;
 19. Да одлучује о престанку рада Удружења и статусним променама;
 20. Да обавља и друге послове који произилазе из делатности Удружења а од општег су интереса за Удружење, односно који су предвиђени законом, Статутом Удружења и другим општим актима Удружења.

Члан 36.

Скупштина пуноважно одлучује када седници присуствује више од половине укупног броја чланова.

Одлуке се доносе већином гласова укупног броја присутних чланова у Скупштини.

Гласање на седници је јавно, уколико Скупштина не одлучи другачије.

Члан 37.

За обављање одређених послова Скупштина може да образује радна тела, одборе и комисије.

Одлуком о образовању тела из става 1 овог члана утврђују се задаци, начин рада и друга питања у вези са избором и радом ових тела.

Члан 38.

Предлагање, утврђивање и избор чланова Скупштине обавља се по секцијама Удружења. Свака секција у Скупштину бира по 10 чланова, изузев Енглеске секције која бира 13 чланова.

Изабрани чланови  треба да одражавају структуру чланова Удружења, при чему се мора водити рачуна о стручности, старосној структури, избору жена и младих, стално запосленим и преводиоцима који се преводилачким радом баве самостално у виду занимања.

Члан 39.

Чланови за Скупштину се у секцијама бирају непосредно. Мандат члана је четири године са правом поновног избора за још један мандатни период.

Нико не може бити биран за члана у Скупштини више од два пута узастопно.

Начин бирања чланова утврђује се Правилником о избору и опозиву органа управљања и других органа Удружења.

Члан 40.

Члан Скупштине дужан је да се уочи одржавања седнице Скупштине упозна са захтевима и интересима Секције и да о њеним ставовима обавести Скупштину, да поступа по смерницама Секције и да истој пренесе закључке и одлуке Скупштине.

Члан 41.

Члан Скупштине  за свој рад одговоран је Секцији која га је предложила.

Члан Скупштине одговара по Закону и Статуту.

Члан 42.

Члан Скупштине  може бити опозван од своје Секције у следећим случајевима:

 • ако изјави да више не жели да буде члан;
 • ако не испуњава своје обавезе;
 • ако ради противно интересима Удружења, омета рад Секције, не преноси или необјективно преноси захтеве Секције, не обавештава Секцију о одлукама и закључцима Скупштине:
 • ако прекрши овај Статут или друге опште акте Удружења;
 • ако својим радом наноси штету Удружењу.

IX ИЗВРШНИ ОРГАНИ СКУПШТИНЕ

Члан 43.

За члана органа или радног тела органа Удружења, може бити изабран сваки члан Удружења, активни учесник у остваривању циљева Удружења.

У случају престанка чланства, члану коме је престало чланство, даном престанка чланства, престаје и свака функција у Удружењу.

Уместо члана органа или радног тела органа, коме је престала функција, може се изабрати нови члан, чији мандат траје до краја мандатног периода тог органа односно радног тела.

Извршни органи Скупштине Удружења су:

 • Управни одбор;
 • Председник Удружења;
 • Суд части;
 • Генерални секретар;

Члан 44.

Извршни органи Скупштине бирају се на предлог Кадровске комисије, коју бира Управни одбор Удружења.

Кадровска комисија сачињава листу кандидата за сваки орган у складу са критеријумима стручности, Статутом и принципима заступљености свих структура Удружења.

1. УПРАВНИ ОДБОР

Члан 45.

Управни одбор је колективни извршни орган Скупштине, који бира Скупштина из редова редовних чланова, и броји 9 чланова.

Управни одбор, из редова својих чланова бира председника Управног одбора.

Председник и генерални секретар су по функцији чланови Управног одбора.

Члан 46.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, са правом избора за још један мандатни период.

Члан 47.

Управни одбор има следећа права и дужности:

 1. Управља пословањем Удружења;
 2. Усмерава рад Удружења ка остваривању циљева и задатака;
 3. Утврђује предлог Статута и других општих аката и одлука које доноси Скупштина;
 4. Стара се о правилној примени општих аката и спровођењу одлука и закључака Скупштине;
 5. Доноси опште акте који нису у надлежности Скупштине;
 6. Усмерава и прати рад Секција и подружница Удружења;
 7. Доноси одлуке о раду Преводилачког центра, Школског центра за усавршавање преводилачких кадрова, Центра новинско-издавачке и графичке делатности, даје смернице за рад и именује органе у складу са општим актима о њиховом раду;
 8. Даје оцену доприноса Стручне службе у остваривању циљева и задатака Удружења у периодима за које се врши периодични обрачун;
 9. Управља имовином Удружења;
 10. Припрема Скупштини извештаје и планове на разматрање и усвајање;
 11. Припрема материјал за рад Скупштине;
 12. Као другостепени орган одлучује о приговорима на одлуке комисија, секција и других органа и тела када је то предвиђено општим актима;
 13. Разматра и усваја информације, које подносе комисије и други органи и тела;
 14. Одлучује о куповини и продаји покретне имовине Удружења;
 15. Подноси Скупштини извештај о свом раду;
 16. Бира чланове у друштвене органе и организације, именује своје комисије и тела;
 17. Одлучује о изгледу и садржају чланске карте, сертификата, свечане професионалне изјаве, лиценце о професионалној оспособљености  и других исправа и обележја;
 18. Доноси одлуке о организовању нових секција и подружница и даје сагласност на избор председника и секретара секција и подружница;
 19. Обавља остале послове предвиђене општим актима Удружења које му ставља у задатак Скупштина Удружења, као и послове који произилазе из делокруга рада Удружења, а нису у надлежности Скупштине или другог органа.

Члан 48.

Седнице Управног одбора сазива председник, а у случају његове спречености  други члан Управног одбора кога Управни одбор одреди.

Председник председава и руководи седницом Управног одбора.

Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује већина укупног броја чланова.

Одлуке Управног одбора доносе се већином гласова укупног броја чланова.

Члан 49.

Седнице Управног одобора одржавају се према Програму рада и потреби, а најмање четири пута годишње.

Члан 50.

Сваки члан Управног одбора као и председник Управног одбора може, због неактивности у раду Управног одбора, бити опозван одлуком Скупштине.

2. ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

Члан 51.

Председник:

 1. Преставља Удружење у земљи и иностранству;
 2. Прати спровођење и извршавање одлука и закључака органа у складу са овим Статутом;
 3. Доноси одлуке о расписивању избора;
 4. Сазива седнице Скупштине и Управног одбора;
 5. Потписује општа акта и одлуке које доноси Скупштина и Управни одбор;
 6. Обавља и друге активности у складу са овим Статутом и одлукама Скупштине.

Члан 52.

За председника се може именовати активни учесник у остваривању циљева Удружења, преводилац који се активно бави преводилачким радом.

Члан 53.

Председник се именује на четири године уз могућност поновног именовања.

3. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 54.

Надзорни одбор има три члана.

Надзорни одбор:

 1. Врши надзор над законитошћу рада органа и радних тела Удружења;
 2. Врши надзор на спровођењу статута и других општих аката и одлука Удружења;
 3. Прати спровођење одлука Скупштине;
 4. Контролише финансијско-материјално пословање Удружења;
 5. Доноси пословиник о свом раду.

Надзорни одбор дужан је да о уоченим неправилностима без одлагања обавести Управни одбор и Скупштину Удружења.

Председник Надзорног одбора сазива седнице Надзорног одбора.

Надзорни одбор одлучује на седницама на којима је присутно више од половине укупног броја чланова.

Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири године, уз могућност поновног избора.

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о резултатима надзора.

4. СУД ЧАСТИ

Члан 55.

Чланове суда части бира Скупштина и чине га три члана.

Одлуке Суда части су пуноважне ако за њих гласа већина чланова и ако су присутна сва три његова члана.

Суд части разматра повреде које су извршили чланови Удружења.

Суд части разматра следеће повреде:

 • непоштовање одредаба Статута и других општих аката Удружења;
 • неизвршавање одлука органа Удружења;
 • сваки поступак који на било који начин може штетити угледу Удружења.

Члан 56.

Тежину повреде члана Суд части утврђује у поступку и о томе доноси одлуку.

Суд части може изрећи једну од следећих мера:

 • опомену;
 • јавну опомену;
 • одузимање функције у органима Удружења;
 • искључење.

Суд части може члану изрећи меру искључења:

 • ако се члан огрешио о основна начела и циљеве Удружења или о преводилачку етику, нарочито ако је туђ превод прогласио својим или је дао на превођење посао, који је сам преузео и затим рад тог преводиоца објавио или без његове сагласности предао наручиоцу као свој;
 • ако је својим радом и понашањем починио теже моралне преступе;
 • ако се показало да су квалитет и стручност његовог преводилачког рада неодговарајући;
 • и у другим случајевима предвиђеним чланом 22. овог Статута.

Члан 57.

Суд части мора о искључењу писмено да обавести члана на кога се искључење односи.

Члан на кога се искључење односи има право да против одлуке Суда части поднесе жалбу Управном одбору у року од 15 дана од дана њеног достављања, који о томе доноси коначну одлуку.

На вођење поступка сходно се примењује Закон о управном поступку.

5. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 58.

Генералног секретара именује Скупштина Удружења.

Генерални секретар у складу са законом и овим Статутом обавља послове:

 • заступа Удружење,
 • организује спровођење пословне политике Удружења и одлука и закључака органа Удружења, у складу са законом и овим статутом;
 • координира рад органа и радних тела органа Удружења;
 • налогодавац је за извршење административних и финансијских послова;
 • формира потребна тела, у свом делокругу рада (одборе, комисије и сл.);
 • подноси Скупштини извештај о раду Удружења;
 • руководи стручном службом (са правима, обавезама и одговорностима директора, у смислу закона којим се уређује област радних односа);
 • доноси Правилник о организацији рада и систематизацији радних места и послова;
 • обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и другим актима Удружења.

Поред председника Удружења и генерални секретар представља Удружење у земљи и иностранству.

Члан 59.

Генерални секретар, уз образложење, ставиће примедбу на акт Управног одбора (или тела Управног одбора), ако оцени да је тај акт у супротности са законским прописима или са одредбама овог Статута, обустави извршење и захтеваће да Управни одбор поново размотри спорни акт.

Управни одбор ће одмах, а најкасније у року од 30 дана, преиспитати спорни акт на који је генерални секретар ставио примедбу, и поново га ставити на гласање.

Ако Управни одбор тај акт не усклади, генерални секретар ће се обратити Скупштини Удружења ради оцене усаглашености акта са одредбама овог Статута.

Генерални секретар покреће поступак за оцену законитости  уколико оцени да је акт у супротности са законским прописима.

Скупштина, пре доношења одлуке, може затражити мишљење Надзорног одбора.

Одлука Скупштине је коначна.

До доношења одлуке Скупштине, односно одлуке о оцени законитости, спорни акт се не примењује.

Члан 60.

За генералног секретара може се поставити лице које има најмање високу стручну спрему, које има искуства од најмање три године у пословању преводилачких сталешких организација.

Генерални секретар за свој рад одговоран је  Скупштини.

Члан 61.

Мандат генералног секретара траје четири године уз могућност поновног именовања.

6. СТРУЧНА ТЕЛА УДРУЖЕЊА

Комисија за статусна питања

Члан 62.

Комисија за статусна питања је стална комисија, коју бира Управни одбор Удружења и броји пет чланова.

Комисија из својих редова бира председника Комисије и његовог заменика.

Мандат комисије је четири године, са правом избора за још један мандатни период.

Члан 63.

Задаци Комисије за статусна питања су да:

 1. Проучава социјални положај чланова Удружења са аспекта њихове социјалне сигурности и статуса;
 2. Прати положај чланова Удружења у радним организацијама у којима су запослени као преводиоци;
 3. Предлаже решења у области статусних питања чланова Удружења и преводилаца уопште и стара се о спровођењу оних аката који се односе на положај преводилаца, заједно са организацијом Синдиката Удружења;
 4. Извршава задатке утврђене Правилником о критеријумима за стицање и одржавање статуса самосталних радника у области културе из преводилаштва и брине о доследном спровођењу Закона о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе у оквиру свог делокруга;
 5. Доноси пословник о свом раду.

Извештај о свом раду Комисија подноси Скупштини Удружења, а о свом раду периодично информише Управни одбор.

Комисија за пријем у чланство Удружења

Члан 64.

Комисија за пријем у чланство броји три члана, од којих се бира председник Комисије.

Комисију бира Управни одбор Удружења на четири године, са правом избора за још један мандатни период.

Члан 65.

Комисија за пријем у чланство обавља следеће послове:

 1. Разматра захтеве за пријем у чланство и одлучује о њима;
 2. Предлаже пријем почасних чланова;
 3. Разврстава чланове по секцијама;
 4. Одлучује о престанку чланства, осим у случајевима искључења из чланства;
 5. Подноси Извештај о свом раду Скупштини Удружења, а периодично информише и Управни одбор.

Кадровска комисија

Члан 66.

Кадровска комисија има пет чланова од којих бира председника Комисије.

Комисију бира Управни одбор Удружења на четири године, са правом реизбора за још један мандатни период.

Један члан Комисије се бира из Организације синдиката Удружења, три члана из Управног одбора, као и генерални секретар.

Члан 67.

Кадровска комисија има задатак да прати спровођење кадровске политике приликом избора органа у Удружењу, да сачињава листе кандидата приликом избора органа и тела, да брине да се избор сваког органа спроведе у складу са одредбама Статута и других општих аката Удружења.

X УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 68.

Удружење као сталешка организација делује јединствено на територији Републике Србије.

2. Секције и подружнице

 Члан 69.

Ради повезивања и усмеравања рада, унапређивања преводилачке делатности и непосредног стручног деловања, организују се језичке секције:

 1. Секција за енглески језик;
 2. Секција за немачки језик;
 3. Секција за словенске језике;
 4. Секција за романске језике;
 5. Секција за остале језике;
 6. Секција судских тумача;

Секције су организационе јединице Удружења и делују у оквиру Удружења, у складу са Статутом.

Секције раде на Збору чланова.

Одбор секције има 3 до 5 чланова који руководи њеним радом. На избор Одбора Секције Управни одбор Удружења даје сагласност.

Секције немају статус правног лица.

Члан 70.

У секцијама се разматрају питања стручне и језичке природе, као и друга питања од значаја за рад Удружења.

Ради задовољавања потребе за стручним усавршавањем и међусобном разменом искуства из стручне проблематике и језика, секције могу организовати посебне међусекцијске групе, као што су:

 • група за друштвене науке;
 • за природно-техничке науке;
 • за историју, теорију и критику превођења;
 • за лексикографију и терминологију;
 • за научни и педагошко-преводилачки рад и сл.

Секције доносе Правила о свом раду, у којима ближе разрађују задатке и начин рада, у духу циљева и задатака Удружења, а која потврђује Управни одбор Удружења.

Члан 71.

На територији Републике Србије Удружење може оснивати своје подружнице које имају задатак да обједине професионални и друштвени рад чланова Удружења те подружнице.

Подружнице делују у оквиру Удружења и имају права и обавезе утврђене овим Статутом.

Чланови подружнице бирају свог председника који руководи њеним радом уз сагласност Управног одбора Удружења.

Подружница нема статус правног лица.

XI ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Члан 72.

Удружење својим члановима као и лицима ван Удружења, организацијама и заједницама, додељује плакете, захвалнице, дипломе, новчане награде, јубиларне значке и друга признања – за заслуге и резултате постигнуте у раду на конституисању Удружења, унапређивању његовог рада и за допринос развоју преводилаштва.

Ради стимулисања научно-истраживачког и стручног рада у областима којима се Удружење бави даје се посебна материјална и друга помоћ.

Услови за доделу награда и друга питања за доделу награда и признања Удружења доносе се посебним правилником.

XII ЗАСТУПАЊЕ

Члан 73.

Генерални секретар заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

XIII ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 74.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности и о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерен начин.

Члан 75.

Годишњи Финансијски извештај, односно годишњи обрачун и извештај о активностима Удружења подносе се члановима доставом писаних материјала на седници Скупштине Удружења.

Сваки члан може непосредно преузети извештаје из става 1. овог члана у седишту Удружења.

XIV СТРУЧНА СЛУЖБА УДРУЖЕЊА

Члан 76.

Запослени из Стручне службе остварују своја права, обавезе и одговорности на основу закона, колективних уговора и општих аката Удружења.

О правима, обавезама и одговорностима запослених из радног односа одлучује генерални секретар или лице које он овласти, у складу са законом којим се уређује област радних односа.

Члан 77.

Генерални секретар може поједина овлашћења пренети на лице запослено у Удружењу, у складу са законом, а за обављање појединих стручних послова може ангажовати лице које није у радном односу.

Поједини организационо-технички и стручни послови, као и послови вођења пословних књига, могу се поверити другом правном лицу, односно предузетнику, специјализованом за обављање послова који му се поверавају.

XV СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 78.

За остваривање циљева и задатака Удружења обезбеђују се потребна материјално-финансијска средства, која се могу остваривати и употребљавати само на начин прописан законом, утврђен Статутом и другим актима донетим у складу са законом и Статутом.

Члан 79.

За остваривање својих циљева и задатака Удружење може стицати ствари, новчана средства и материјална права.

Средства из става 1. овог члана Удружење стиче:

 • уплатом чланарине, уписнине и школарине;
 • прихода од обављања делатности предвиђене овим Статутом;
 • из других извора на основу закључених споразума, уговора или другог правног посла, на законом дозвољен начин;
 • добровољним прилозима, донацијама, поклонима, финансијским субвенцијама и на други законом дозвољени начин;
 • на основу одлуке државног органа или по сили закона.

Члан 80.

Ради остваривања циљева из овог Статута, Удружење у обиму потребном за остваривање утврђених циљева, обавља регистровану привредну делатност.

Претежна делатност Удружења је: 74830 преводилачке активности.

 Удружење може прибављати средства и од обављања делатности:

- усавршавања преводилачких и других кадрова, издавања књига, брошура, часописа и других публикација намењених чланству и за потребе кандидата за стицање професионалних звања, организације континуираног усавршавања, саветовања, семинара, симпозијума, конгреса, међународних конгреса и остали облици научно-стручног усавршавања, услуга рекламе и пропаганде, медијско представљање, као и других облика сродних привредних делатности које Удружење обавља.

Привредна и друга делатност

Члан 81.

Ради организовања и обављања преводилачке делатности у Удружењу се формира Преводилачки центар.

Ради остваривања циљева и задатака Удружења, Преводилачки центар ангажује преводиоце, чланове Удружења, у складу са Правилником о раду тог Центра.

Организација и рад Преводилачког центра уређују се Правилником из става 2. овог члана.

Члан 82.

Удружење организује Школски центар за усавршавање преводилачких кадрова.

Задаци, организација и рад Центра из става 1 овог члана ближе се уређују Правилником о раду Центра који доноси Управни одбор Удружења.

Члан 83.

Удружење се бави научно-истраживачким и стручним радом ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом.

Бављење научно-истраживачким и стручним радом остварује се организовањем научних и стручних симпозијума, саветовања, домаћих и међународних конгреса.

Члан 84.

Новинско-издавачка делатност Удружења остварује се издавањем стручног гласила, повремених публикација, глосара, филолошких, терминолошких и сличних публикација.

Члан 85.

Карактер и програмска оријентација стручног гласила, формирање Редакцијског колегијума, број чланова и његови задаци, именовање и одговорност главног и одговорног уредника, оперативно уређивање гласила и других издања из области новинско-издавачке делатности, као и друга питања значајна за обављање ове делатности, утврђују се Правилником који доноси Управни одбор Удружења.

Члан 86.

Издавачка делатност Удружења остварује се издавањем књига, стручних речника и брошура из делокруга рада Удружења, на основу Издавачког плана, у складу са законским прописима.

Сва питања значајна за обављање издавачке делатности Удружења, формирање, број чланова и задаци Програмског савета и редакције, као и друга питања, уређују се Правилником који доноси Управни одбор Удружења.

Члан 87.

Удружење може оснивати привредна друштва или бити суоснивач привредних друштава, у складу са законом.

Одлуке о оснивању или суоснивању привредног друштва доноси Управни одбор Удружења.

Од остварених прихода Удружење финансира:

 • професионалне активности Удружења;
 • професионално усавршавање чланства;
 • издавање професионалних гласила намењених чланству;
 • активности и рад органа Удружења;
 • рад Синдикалне организације Удружења;
 • хуманитарну помоћ члановима Удружења;
 • стручну службу.

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења.

Члан 88.

О располагању средствима Удружења одлучује Скупштина, Управни одбор и генерални секретар – у границама овлашћења утврђених општим актима Удружења.

Члан 89.

Финансијско пословање и коришћење средстава Удружења врши се у складу са важећим прописима и општим актима Удружења, као и са циљевима и задацима Удружења.

Финансијске извештаје Удружења усваја Скупштина на предлог Управног одбора.

Члан 90.

За законску употребу средстава по Финансијском плану Удружења одговорни су  Управни одбор и генерални секретар Удружења.

XVI ПРОМЕНЕ СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА

Члан 91.

Захтев за измену и допуну Статута или доношење новог Статута, може поднети 2/3 чланова Скупштине Удружења.

Захтев из става 1. овог члана подноси се, у писаном облику, са конкретним предлозима и образложењем, Управном одбору, који је дужан да у року од 30 дана сазове седницу Управног одбора, покрене поступак, или захтев, уз образложење одбије.

Управни одбор може самоиницијативно покренути поступак за измену и допуну Статута, односно предложити Скупштини измене и допуне или усвајање новог Статута, као и других општих аката које доноси Скупштина.

Остала општа акта Удружења, која нису у надлежности Скупштине, доносе органи  Удружења сагласно свом делокругу рада утврђеним овим Статутом, а захтев за промену, односно измене и допуне тих општих аката може поднети сваки члан органа који је донео тај општи акт.

Захтев из става 4 овог члана подноси се, у писаном облику са конкретним предлозима и образложењем председнику органа који је дужан да у року од 30 дана сазове седницу органа чији је председник, а на којој ће се одлучивати о предложеним изменама и допунама општег акта.

Члан 92.

Управни одбор утврђује Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута и доставља га Скупштини Удружења на усвајање.

XVII  ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА И СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 93.

Удружење може престати по одредбама самог закона или по одлуци Скупштине Удружења.

Одлука о спајању Удружења са другом организацијом, о припајању другој организацији, о припајању друге организације или престанку Удружења, пуноважна је само ако је за њу гласало најмање две трећине чланова и ако је на Скупштини присуствовало најмање две трећине свих чланова.

Члан 94.

У случају престанка рада Удружења његова имовина се, на основу одлуке Скупштине, преноси сродном удружењу или непрофитној организацији која се бави истом или сличном делатношћу, о чему одлуку доноси Скупштина приликом доношења одлуке о престанку рада Удружења.

Члан 95.

У случају престанка рада Удружења генерални секретар Скупштине је дужан да у року од 15 дана извести о томе надлежни орган, ради брисања Удружења из Регистра.

XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 96.

На сва питања која нису регулисана овим статутом, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 97.

Садашњи састав Скупштине и других органа наставља са радом, сагласно делокругу рада који је утврђен овим Статутом, до конституисања Скупштине у складу са овим Статутом, а изборе ће расписати председник Удружења, тако да се одрже по истеку мандата досадашњим органима Удружења.

Општа акта Удружења усагласиће се са одредбама овог Статута, најкасније у року од дванаест месеци од дана почетка његове примене.

Члан 98.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Удружења научних и стручних преводилаца Србије проглашен на седници Скупштине Удружења 15.05.1986. године, а регистрован под бр. 212-1-152 од 04.06.1986. године код Градског секретаријата за унутрашње послове, Управа за управне послове.

Члан 99.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту Удружења, а почеће да се примењује даном овере Статута печатом Агенције за привредне регистре и потписом Регистратора удружења.

 

У Београду, 13.03.2010. године

 

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

Јован Зарковић