UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Međunarodna naučno-stručna konferencija „Nauka o prevođenju i prevodilačka struka danas“

13. i 14. mart 2025. godine

(Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, Kičevska 9, Beograd)

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo translatologe i lingviste da predstave istraživanja iz različitih oblasti svog stručnog i naučnog interesovanja: od didaktike prevođenja i jezika struke, teorije i istorije prevođenja, preko problema stručnog prevođenja, terminologije, kritike prevoda do primene savremenih tehnologija u procesu prevođenja da učestvuju na Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Nauka o prevođenju i prevodilačka struka danas“ koja će se održati 13. i 14. marta 2025. godine uživo u prostorijama Udruženja ili na daljinu.

Poziv je otvoren kako istraživačima iz Srbije i regiona, tako i istraživačima iz ostalih zemalja. Posebno podstičemo mlade istraživače da prijave svoja saopštenja.

Cilj konferencije je unapređivanje naučnog i stručnog pristupa prevođenju kroz razmenu saznanja, iskustva i dobrih praksi. U planu je objavljivanje saopštenja učesnika nakon postupka anonimnog recenziranja u časopisu Prevodilac.

Predlažemo zainteresovanim istraživačima da u svojim saopštenjima razmotre sledeće TEME:

– Prevodilačka struka u teoriji i praksi

– Jezik struke, terminologija (standardizacija, upravljanje terminologijom, terminološke baze), leksikologija i leksikografija

– Didaktika nastave prevođenja i nastave jezika struke, upotreba veštačke inteligencije

– Veštačka inteligencija, mašinsko prevođenje, prevodilački alati: mogućnosti i ograničenja, uticaj na  proces prevođenja, kreativnost u obradi rezultata, problem osiguranja kvaliteta

– Lokalizacija, transkreacija, adaptacija

– Prevođenje za manjinske grupe (jezici manjina, izbeglica, migranata), kulturna medijacija

– Prevodilački standardi

– Tržište rada i prevođenje

VRSTE SAOPŠTENjA

Predviđena su usmena izlaganja (uživo ili na daljinu) u trajanju do 20 minuta i posteri. Između izlaganja predviđena je diskusija u trajanju do 5 minuta.

Svako saopštenje može imati do 3 autora, barem jedan autor je  u obavezi da prisustvuje skupu.

Jezici skupa: srpski, jezici regiona, engleski jezik (predmet saopštenja mogu biti i drugi jezici)

PRIJAVA

Zainteresovani istraživači koji žele učestvovati u radu skupa, bilo sa usmenim izlaganjem, bilo s posterom, pozivaju se da popune prijavni obrazac u prilogu do 15. 9. 2024. godine. 

Prijava obavezno treba da sadrži do 10 ključnih reči i sažetak do 300 reči.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE.

KOTIZACIJA

Kotizacija za učesnike uključuje zbornik rezimea, materijale konferencije, potvrdu o učešću, osveženja u pauzama i troškove objavljivanja završne verzije saopštenja.

Puna cena (istraživači u radnom odnosu)Povlašćena cena (doktorandi, istraživači u penziji i samostalni istraživači, istraživači članovi Udruženja) 
Rana uplata: 50 evra
Kasna uplata: 70 evra
Rana uplata: 35 evra
Kasna uplata: 50 evra

Kotizacija za slušaoce uključuje zbornik rezimea, materijale konferencije, potvrdu o slušanju, osveženja u pauzama.

Puna cena (slušaoci u radnom odnosu)Povlašćena cena (studenti, doktorandi, istraživači u penziji, članovi Udruženja)
Rana uplata: 10 evra
Kasna uplata: 15 evra
  Ne plaćaju kotizaciju.

Kod prijava s više autora, plaća se kotizacija za jednog učesnika. Ukoliko ostali autori prisustvuju skupu uživo, plaćaju iznos kotizacije za slušaoce. 

Svaki učesnik i slušalac treba na vreme da se registruje i uplati kotizaciju.  Početak perioda za registraciju: 15. decembar 2024.

Mole se učesnici i slušaoci da nakon uplate kotizacije organizacionom odboru na elektronsku adresu casopisprevodilac@gmail.com pošalju skeniranu verziju potvrde o uplati. Potvrdu o uplati treba sačuvati do otvaranja skupa.

U slučaju otkazivanja učešća povraćaj novca nije moguć.

Troškove prevoza, puta i smeštaja pokrivaju sami učesnici i slušaoci.

UPUTSTVO ZA UPLATU KOTIZACIJE

Za uplate iz Republike Srbije na dinarski tekući račun Udruženja:

Tekući račun: 205-3987-58

Poziv na broj: PREVKONF25

Svrha uplate: Učesnik PREVKONF25 kotizacija / Slušalac PREVKONF25 kotizacija

Uplate iz inostranstva moguće su samo u eurima, te će učesnicima koji nisu iz Srbije zajedno sa obaveštenjem o prihvatnju prijave biti poslate i instrukcije za plaćanje.

Uplaćuje se odgovarajući iznos u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa plaćanjem, možete pisati na adresu: upit@me.com

VAŽNI DATUMI

DATUM ODRŽAVANjA KONFERENCIJE: 13 i 14. mart 2025.

Rok za prijavu: 15. oktobar 2024.

Obaveštenje o prihvatanju ili odbijanju prijave: 1. decembar 2024.

Početak perioda za registraciju i uplatu kotizacije: 15. decembar 2024.

Rok za ranu uplatu kotizacije: 17. januar 2025.

Objavljivanje preliminarnog programa: po isteku roka za ranu uplatu kotizacije.

Rok za kasnu uplatu kotizacije: 5. mart 2025.

Objavljivanje konačne verzije programa: 10. mart 2025.

Rok za slanje pisane verzije saopštenja: 15. maj 2025.

Scroll to Top