UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Međunarodna saradnja

MEĐUNARODNA FEDERACIJA PREVODILACA

Udruženje ima bogatu i plodnu dugogodišnju saradnju sa najznačajnijom svetskom prevodilačkom organizacijom – Međunarodnom federacijom prevodilaca (FIT).

FIT je osnovana u Parizu 1953. godine. Sada okuplja više od 100 staleških udruženja i zastupa preko 80.000 prevodilaca u 55 zemalja širom sveta, što je čini najvećom svetskom organizacijom prevodilaca i terminologa.

Radi efikasnijeg izvršavanja zadataka, FIT je formirala i tri regionalna centra: FIT Evropa, FIT Latinska Amerika i FIT Severna Amerika. Centru za Evropu pripadaju 52 udruženja, uključujući i naše.

FIT ,Fédération Internationale des Traducteurs – FIT, Међународна федерација преводилаца – ФИТ
Fédération Internationale des Traducteurs – FIT, Međunarodna federacija prevodilaca – FIT

FIT, kao međunarodna neprofitna organizacija, prvenstveno teži da omogući da se glas prevodilaca, tumača i terminologa iz celog sveta čuje na odgovarajućoj javnoj i političkoj sceni. Ona se bori da se poboljša profesionalni status prevodilaca i terminologa u društvu, pomaže u uspostavljanju veza i saradnje između nacionalnih profesionalnih organizacija prevodilaca i terminologa i promoviše usaglašavanje profesionalnih standarda i poštovanje najbolje prevodilačke i terminološke prakse na globalnoj ravni.

U radu na ovim i drugim ciljevima, FIT sarađuje sa drugim svetskim organizacijama, a prvenstveno sa Uneskom (čiji je sada konsultativni partner) i Međunarodnom organizacijom za standardizaciju – ISO. Kroz tu saradnju FIT promoviše prevodilačku profesiju i bori se za veću zaštitu i prava prevodilaca.

 

Od mnogih zasluga FIT-e može se istaći i da su 143 zemlje članice Uneska na Generalnoj konferenciji u Najrobiju, 22. novembra 1976. godine, usvojile međunarodne preporuke o pravnoj zaštiti prevodilaca i prevoda.

FIT preko svog komiteta za standarde učestvuje u radu Komisije za terminologiju pri Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju. U delokrug rada ove Komisije potpadaju standardi koji se odnose na terminologiju i druga jezička, prevodilačka i srodna sredstva, tehnologiju i postupke.

Članstvo u FIT-i

Članstvo u FIT-i je dostupno samo udruženjima prevodilaca, ne i pojedincima. Osim toga, u skladu sa Prevodilačkom poveljom savetuje se formiranje jednog centralnog nacionalnog udruženja koje bi bilo učlanjeno u FIT-u. Članstvo našeg Udruženja u FIT-i seže u vreme postojanja Saveza stručnih prevodilaca Srbije. Naši istaknuti naučni i stručni prevodioci su bili predani radu na unapređenju profesije, kako u zemlji, tako i na međunarodnom nivou, u okviru FIT-e.

Njihovo aktivno delovanje ogledalo se u aktivnostima komiteta FIT-e za različita pitanja (obrazovanje prevodilaca, standarde itd), u izlaganjima i učešću na mnogim svetskim kongresima (Nica 1974, Montreal 1977, Varšava 1981, Beč 1984, Mastriht 1987, San Francisko 2011, Berlin 2014), kao i kroz organizaciju dva svetska kongresa FIT-e:

  • IV svetski kongres FIT-e u Dubrovniku, 1963. godine, kada je usvojen prvi tekst Prevodilačke povelje, i
  • XII svetski kongres FIT-e u Beogradu, 1990. godine, do tada najveći i najuspešniji događaj u istoriji FIT-e kada se okupilo čak 600 kolega iz celog sveta, a u članstvo je primljeno 15 novih udruženja.
Uvodni referat Mladena Jovanovića na 12. kongresu FIT-e
Uspešna saradnja sa FIT-om se nastavlja i po završetku sankcija međunarodne zajednice, koje nažalost nisu zaobišle ni našu profesiju. Danas Udruženje ima svog člana u uredničkom odboru Babela, naučno-stručnog časopisa koji izdaje FIT, kao i saradnike u radnim grupama (nekadašnjim komitetima). Osim toga, članovi FIT-e iz drugih zemalja rado se odazivaju na poziv na savetovanja prevodilaca i druge događaje i svečanosti u organizaciji našeg Udruženja.

EULITA

Naše Udruženje je članica i Eulite – Udruženja sudskih prevodilaca i tumača Evropske unije i kao takvo okuplja prvenstveno udruženja iz država članica EU.
Udruženje sudskih prevodilaca i tumača Evropske unije – EULITA

UPIT je 2013. godine bio domaćin Jedanaestog međunarodnog skupa „Tumači i prevodioci – radost i tuga?“ koji je organizovao komitet FIT-e za sudsko prevođenje i tumačenje uz podršku Eulite. Tom prilikom smo ugostili brojne kolege iz inostranstva koji su nam kroz izlaganja i diskusiju preneli iskustva i informacije o različitim aspektima sudskog prevođenja i tumačenja u različitim državama članicama Evropske unije.

Udruženje nastavlja da prati sve aktivnosti i projekte koje Eulita realizuje i učestvuje u događajima u skladu sa tekućim okolnostima.

Председник Еулите, Лизе Качинка, и други истакнути чланови Еулите са Удружењем и учесницима скупа „Преводиоци и тумачи: радост и туга?“ код преводилачког стабла у Парку пријатељства
Predsednik Eulite, Lize Кačinka, i drugi istaknuti članovi Eulite sa Udruženjem i učesnicima skupa „Prevodioci i tumači: radost i tuga?“ kod prevodilačkog stabla u Parku prijateljstva
Scroll to Top