UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Uslovi korišćenja veb-sajta

Ovaj veb-sajt je informativno-promotivni veb-servis Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije (UPIT). Кorišćenjem njegovih sadržaja korisnik u potpunosti prihvata sve uslove njegovog korišćenja. Sadržaji na ovom veb-sajtu su vlasništvo Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca, osim ukoliko je to drugačije navedeno. Zabranjeno je kopiranje, reprodukovanje, preuzimanje, prenošenje, objavljivanje i distribuiranje bilo kog dela ili celog veb-sajta u bilo koje svrhe bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja UPIT-a, osim u slučaju preuzimanja i čuvanja sadržaja od strane pojedinaca radi lične upotrebe u nekomercijalne svrhe.

Svi logotipi i žigovi na ovom veb-sajtu su zaštićeni i predstavljaju vlasništvo UPIT-a ili poslovnih partnera UPIT-a i kao takvi se ne mogu koristiti na drugim veb-sajtovima bez prethodnog pismenog odobrenja UPIT-a ili odnosnih vlasnika prava.

Autorska prava

Svi tekstualni, grafički i drugi sadržaji na ovom veb-sajtu zaštićeni su Zakonom o autorskim i srodnim pravima, osim ukoliko je drugačije navedeno. Ukoliko korisnik želi da objavi bilo koji sadržaj sa ovog veb-sajta na bilo kom drugom mediju, neophodno je da prethodno pribavi izričito pismeno odobrenje od UPIT-a. Neovlašćeno korišćenje sadržaja smatraće se povredom autorskih prava i može za posledicu da ima pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa veb-sajta mogu se deliti po društvenim mrežama u neizmenjenom obliku, uz obavezu poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima i u skladu sa Uslovima korišćenja veb-sajta.

Odricanje od odgovornosti

UPIT na svom veb-sajtu objavljuje sadržaje u najboljoj veri u cilju informisanja korisnika i veruje da su objavljeni sadržaji tačni i istiniti. Ovi sadržaji mogu da sadrže greške različite tipologije, a sve naknadne ispravke, izmene i dopune vrše se bez posebnog informisanja korisnika o istima. Zbog toga se potencijalni klijenti upućuju na prethodnu proveru informacija neposrednim kontaktiranjem UPIT-a.

Putem veb-sajta UPIT ne daje garancije u pogledu bilo koje usluge, već se svaki poslovni odnos između klijenta i UPIT-a reguliše odgovarajućim ugovorom. U tom smislu UPIT nije odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može nastati korišćenjem sadržaja na ovom veb-sajtu. UPIT takođe nije odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može nastati korišćenjem sadržaja na veb-sajtovima na koje upućuje bilo koja od hiperveza postavljenih na ovaj veb-sajt. U slučaju posećivanja bilo kog veb-sajta putem takve hiperveze, korisnici to čine samovoljno, uz preuzimanje potpune odgovornosti za sve eventualne negativne posledice. UPIT zadržava pravo da povremeno menja i dopunjuje sve sadržaje na ovom veb-sajtu, uključujući i pravila korišćenja bez prethodne najave.

POLITIKA PRIVATNOSTI

UPIT može na ovom veb-sajtu da traži od korisnika da dostavi svoje lične podatke, kao što su npr. ime i adresa elektronske pošte, u cilju korišćenja veb-usluga ili prijema dodatnih informacija. UPIT se obavezuje da ove podatke neće ustupiti, prodati, iznajmiti niti pokazati trećim licima ni pod kojim uslovima. U slučaju da korisnik želi da otkaže prijem takvih dodatnih informacija ili korišćenje veb-usluga, potrebno je da pošalje zahtev putem elektronske pošte ili odgovarajućeg obrasca.
Scroll to Top