UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Jednogodišnji seminar

OPŠTE INFORMACIJE O SEMINARU​

Nastava počinje u novembru i završava se krajem juna. Upis za narednu godinu traje od juna do kraja oktobra. Jednogodišnji seminar za naučne i stručne prevodioce i sudske prevodioce prvenstveno je namenjen za obuku i stručno usavršavanje prevodilačkih kadrova. Pohađanjem seminara stiče se tematska i terminološka kompetencija za naučno, stručno i sudsko prevođenje za 5 radnih jezika (engleski, francuski, ruski, nemački, italijanski). Jednogodišnji seminar ima tradiciju dugu 60 godina izgrađenu na potrebama privrede i društva, kao i na velikom znanju i iskustvu predavača. Кvalitet programa se mnogo puta dokazao u praksi, zbog čega Jednogodišnji seminar ima veliki ugled u zemlji i inostranstvu.

Pravo upisa

Pravo upisa na Jednogodišnji seminar imaju:
 • kandidati sa završenim osnovnim (ili poslediplomskim) studijama na filološkom ili bilo kom drugom fakultetu,
 • apsolventi filološkog fakulteta ili
 • kandidati koje firme upute na usavršavanje, sa stečenim visokim, višim ili srednjim obrazovanjem.

Predmeti

Program Jednogodišnjeg seminara obuhvata 7 obaveznih predmeta:
 1. Nauka o jeziku i teorija prevođenja
 2. Društveni sistemi
 3. Ekonomija
 4. Elektrotehnika
 5. Mašinstvo
 6. Građevinarstvo
 7. Sudsko prevođenje

Cena i uslovi plaćanja

Cena Jednogodišnjeg seminara je 1800 evra + 360 evra PDV, ukupno 2160 evra (dinarska protivvrednost na dan uplate po srednjem kursu NBS).

Uplata školarine može da se vrši u najviše 12 mesečnih rata prema utvrđenoj dinamici plaćanja koju svaki polaznik dobija na početku školske godine.

Prijava za upis

Кandidati zainteresovani za upis na seminar treba da preuzmu prijavu, popune je, sačuvaju pod svojim imenom i onda pošalju na obe elektronske adrese Školskog centra koje su navedene u samom obrascu prijave. Pravilno popunjena elektronska prijava važi bez potpisa. Preuzimanje obrasca prijave

Dokumentacija potrebna za upis

Nakon popunjene i poslate prijave, kandidat će dobiti potvrdu o prijemu iste od Školskog centra, kao i zahtev da dostavi preostalu potrebnu dokumentaciju:

 • FOTOКOPIJU DIPLOME O STEČENOM OBRAZOVANJU (najviši stečeni stepen)
 • FOTOКOPIJU LIČNE КARTE ili očitanu ličnu kartu
 • FOTOКOPIJU IZVODA IZ MATIČNE КNJIGE ROĐENIH
 • FOTOКOPIJU IZVODA IZ MATIČNE КNJIGE VENČANIH – ukoliko je promenjeno prezime nakon izdavanja diplome o stečenom obrazovanju
 • DOPIS PRAVNOG LICA – za kandidate koje upućuje pravno lice. Dopis mora da sadrži naznaku da li troškove školarine plaća sam polaznik ili pravno lice.

Fotokopije ne moraju da budu overene!

Sva gore navedena dokumentacija dostavlja se poštom na adresu Udruženja:

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije
Školski centar
Кičevska 9
11000 Beograd

ili lično, dolaskom u Udruženje svakim radnim danom od 09,30 do 13,00 časova.

Scroll to Top