Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Једногодишњи семинар

Опште информације о семинару

Настава почиње у новембру и завршава се крајем јуна. Упис за наредну годину траје од јуна до краја октобра.

Једногодишњи семинар за научне и стручне преводиоце и судске преводиоце првенствено је намењен за обуку и стручно усавршавање преводилачких кадрова. Похађањем семинара стиче се тематска и терминолошка компетенција за научно, стручно и судско превођење за 5 радних језика (енглески, француски, руски, немачки, италијански).

Једногодишњи семинар има традицију дугу 60 година изграђену на потребама привреде и друштва, као и на великом знању и искуству предавача. Квалитет програма се много пута доказао у пракси, због чега Једногодишњи семинар има велики углед у земљи и иностранству.

Право уписа

Право уписа на Једногодишњи семинар имају:

 • кандидати са завршеним основним (или последипломским) студијама на филолошком или било ком другом факултету,
 • апсолвенти филолошког факултета или
 • кандидати које фирме упуте на усавршавање, са стеченим високим, вишим или средњим образовањем.

Предмети

Програм Једногодишњег семинара обухвата 7 обавезних предмета:

 1. Наука о језику и теорија превођења
 2. Друштвени системи
 3. Економија
 4. Електротехника
 5. Машинство
 6. Грађевинарство
 7. Судско превођење

Цена и услови плаћања

Цена Једногодишњег семинара је 1800 евра + 360 евра ПДВ, укупно 2160 евра (динарска противвредност на дан уплате по средњем курсу НБС).

Уплата школарине може да се врши у највише 12 месечних рата према утврђеној динамици плаћања коју сваки полазник добија на почетку школске године.

Пријава за упис

Кандидати заинтересовани за упис на семинар треба да преузму пријаву, попуне је, сачувају под својим именом и онда пошаљу на обе електронске адресе Школског центра које су наведене у самом обрасцу пријаве. Правилно попуњена електронска пријава важи без потписа. Преузимање обрасца пријаве

Документација потребна за упис

Након попуњене и послате пријаве, кандидат ће добити потврду о пријему исте од Школског центра, као и захтев да достави преосталу потребну документацију:

 • ФОТОКОПИЈУ ДИПЛОМЕ О СТЕЧЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ (највиши стечени степен)
 • ФОТОКОПИЈУ ЛИЧНЕ КАРТЕ или очитану личну карту
 • ФОТОКОПИЈУ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
 • ФОТОКОПИЈУ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ – уколико је промењено презиме након издавања дипломе о стеченом образовању
 • ДОПИС ПРАВНОГ ЛИЦА – за кандидате које упућује правно лице. Допис мора да садржи назнаку да ли трошкове школарине плаћа сам полазник или правно лице.

Фотокопије не морају да буду оверене!

Сва горе наведена документација доставља се поштом на адресу Удружења:

Удружење научних и стручних преводилаца Србије
Школски центар
Кичевска 9
11000 Београд

или лично, доласком у Удружење сваким радним даном од 09,30 до 13,00 часова.

Scroll to Top