Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Може ли кредит на зајам?

За језик који се користи не само у банкарству и финансијама, него и у другим областима,  веома је битно да преводилац подједнако добро познаје и стручну област и специфичан језик струке на коме се пословање обавља.

Због изразите вишезначности термин credit могуће је различито тумачити у различитом контексту:

credit – кредит

credit – куповина на одложено плаћање

credit – одобрење рачуна (означава износ који се уплаћује на банкарски рачун)

credit – зајам клијенту (под условима уговора)

credit – акредитив (у пуном називу Letter of Credit)

Поред тога, приликом превођења именице credit са енглеског на српски језик, треба имати у виду да термин зајам није увек одговајуће преводилачко решење.  Потребно је истаћи да иако се ради о готово идентичним појмовима, ипак међу њима постоји разлика. Поред других разлика, кредит и зајам разликују се и по томе што се кредитним пословима могу бавити искључиво банке, док зајмодавци, поред банака, могу бити и друга правна и физичка лица. Сваки кредит је истовремено и зајам, али зајам не мора да буде и кредит.1

Приликом преузимања лексике из других језика, од изузетног значаја јесте и сагледавање значења које поједини термин има у одређеном контексту, као носиоцу значења. Један од начина за проналажење најприхватљивијих решења и превазилажење проблема непрецизности и вишезначности, јесте и непосредна сарадња стручњака који се баве пословањем у одређеној области и преводилаца који се баве превођењем стручне терминологије.

Литература:

  1. Светлана Магделинић, Часопис Банкарство, Удружење банака Србије, Београд, 2007.

Аутор чланка:
Scroll to Top